New Titles

New titles

Have you published something new in the last three months? Or do you know of a recently published book or paper that Polish studies scholars should not miss? Tell us about it at info@pol-int.org. We will then add your publication(s) to our growing list of new titles.

Publications: Show

Uchodźcy czy migranci? Społeczna percepcja pojęć na podstawie wyników badań opinii publicznej (06.2023)

Open Access
Author(s)
Robert Miron Staniszewski
DOI
10.33896/SPolit.2023.68.1
Abstract

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaka jest społeczna

percepcja pojęć „uchodźca” oraz „migrant”? oraz Czy w świetle badań opinii publicznej

pojęcia te są równow ażne, czy też mają odmienną konotację (treść językową) oraz deno-

tację (zakres)? Punktem wyjścia do analizy jest identyfikacja słownikowo-encyklopedyczna,

statystyczna oraz formalno-prawna znaczenia tych nazw. Analiza przedstawiona warty-

kule oparta jest na wynikach badań opinii publicznej „Społeczna percepcja uchodźców

zUkrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”, które zostały

zrealizowane w latach 2022–2023 przez zarządzany przez autora LAB badawczy. Chcąc

w sposób holistyczny odtworzyć społeczną percepcję „uchodźców” oraz „migrantów”

autor opracował wielowymiarowy wskaźnik (indeks), który nazwał Social Perception of

Migrants Index (SPMI). Efektem analizy jest identyfikacja cech konstytuujących nazwy

„uchodźca” oraz „migrant”, jak również ich denotacji. Autor proponuje również wprowa-

dzić nowe pojęcie dotyczące kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej oraz

kryzysu uchodźczego na granicy polsko-ukraińskiej, które nazwał „hybrydowym kryzysem

humanitarnym”.

The aim of article is to answer the questions: what is the public perception

of the terms ‘refugee’ and ‘migrant’? as well as In the light of opinion polls, are these

terms equivalent or do they have a different connotation (linguistic content) and

denotation (scope)? The starting point for the analysis is the identification of the

dictionary-encyclopaedic, statistical and formal-legal meanings of these names. The

analysis presented in the article is based on the results of the public opinion research

“Social perception of refugees from Ukraine, migrants and actions taken by the Polish

state”, which was carried out between 2022 and 2023 by the research LAB managed

by the author. In order to holistically reconstruct the social perception of ‘refugees’ and

‘migrants’, the author developed a multidimensional indicator (index), which he called the

Social Perception of Migrants Index (SPMI). The result of the analysis is the identification

of the constitutive features of the names ‘refugee’ and ‘migrant’ as well as their denotation.

The author also proposes to introduce a new concept concerning the migration crisis on the

Polish-Belarusian border and the refugee crisis on the Polish-Ukrainian border, which he

called a ‘hybrid humanitarian crisis’.

Disciplines
Cultural studies Linguistics Political science Sociology
Topics
Migration Political discourse Public opinion
Back
Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.