Pol-Int Newsletter (12/2023)

We recommend reading the newsletter online: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-12/2023

This newsletter provides information about what’s new on Polish Studies Interdisciplinary (www.pol-int.org), highlighting posts in the categories Calls, Jobs & Funding and Events as well as recently published titles in the field of Polish studies.

Polish Studies Blog

This month, the blog is supervised by the organising team of the student conference of East European studies "Що робити? – What to do?". Students and early career researchers of East European studies will present adaptations of the papers they read at the conference.

This week, Franziska Arndt shows how the Catholic church gains in political relevance under the PiS government and how it influences Poland's democratic future.

In her opinion, it's up to the Catholic church in Poland to reconsider its sociopolitical responsibility and to define its tasks as well as the necessary institutional changes for the preservation and defence of Polish democracy.

View all blog posts


Pol-Int-Newsletter (12/2023)

Wir empfehlen, den Newsletter online zu lesen: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-12/2023

Dieser Newsletter präsentiert Neuigkeiten auf der Wissenschaftsplattform Polenstudien Interdisziplinär (www.pol-int.org) sowie ausgewählte Beiträge aus den Kategorien Calls, Stellen & Stipendien, Veranstaltungen und Neuerscheinungen im Bereich der Polenstudien.

Wissenschaftsblog Polenstudien

In diesem Monat übernimmt das Organisationsteam der Studentischen Tagung zur Osteuropaforschung "Що робити? – Was tun?" den Blog. Studierende und Nachwuchswissenschaftler:innen der Osteuropastudien präsentieren ihre auf der Tagung gehaltenen Vorträge.

Diese Woche zeigt Franziska Arndt, wie die katholische Kirche unter der PiS-Regierung an politischer Relevanz gewinnt und die demokratische Zukunft Polens beeinflusst.

Der Autorin zufolge sei es an der polnischen katholischen Kirche, sich auf ihre gesellschaftspolitische Verantwortung zu besinnen und ihre Aufgaben sowie institutionellen Veränderungen zur Erhaltung und Verteidigung der polnischen Demokratie zu bestimmen.

Alle Blogbeiträge lesen


Newsletter Pol-Int (12/2023)

Polecamy przeglądanie newslettera w wersji online: https://www.pol-int.org/pol-int-newsletter-12/2023

Newsletter prezentuje nowości ostatniego tygodnia na platformie Polonoznawstwo Interdyscyplinarnie (www.pol-int.org) oraz wybrane informacje w kategoriach calls, wydarzenia, praca & granty oraz nowości wydawnicze.

Naukowy Blog Polonoznawczy

W tym miesiącu opiekę redakcyjną nad blogiem przejmuje zespół organizatorów studenckiej konferencji Studiów Wschodnioeuropejskich "Що робити? – Co robić?". Studenci i początkujący badacze Europy Wschodniej przedstawią streszczenia referatów zaprezentowanych podczas konferencji.

W tym tygodniu Franziska Arndt pokazuje, jak Kościół katolicki zyskuje znaczenie polityczne pod rządami PiS i wpływa na przyszłość demokracji w Polsce.

Według autorki, polski Kościół katolicki potrzebuje refleksji nad swoją społeczno-polityczną odpowiedzialnością i określenia zadań a także zmian instytucjonalnych w celu zachowania i obrony polskiej demokracji.

Przeczytaj wszystkie posty na blogu