Warunki użytkowania Pol-Int

1. Zakres stosowania

(1) W odniesieniu do użytkowania zarejestrowanego obszaru strony internetowej www.pol-int.org (zwanej dalej „Stroną“) obowiązują pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem Strony (zwanym dalej „Oferentem“) następujące Warunki użytkowania.

(2) Oferentem strony internetowej www.pol-int.org jest Uniwersytet Europejski Viadrina, reprezentowany przez Rektor zgodnie z Impressum.

(3) Grupą docelową Strony są osoby, które zajmują się naukowo Polską lub interesują się studiami nad Polską.

2. Rejestracja i warunki techniczne

(1) Jeśli Użytkownik chce korzystać z funkcji społecznościowych na Stronie, musi się najpierw na niej w tym celu zarejestrować. Z innych obszarów Strony można korzystać także bez rejestracji.

(2) Użytkownikowi wolno korzystać z tych funkcji Strony, z których korzystanie jest możliwe tylko po wcześniejszej rejestracji, tylko jeśli uprzednio zaakceptował on Warunki użytkowania.

(3) Nie przysługuje roszczenie o członkostwo.

(4) Użytkownik powinien użyć podczas rejestracji swoje pełne imię i nazwisko (prawdziwe imię i nazwisko). Prawdziwa tożsamość Użytkownika powinna być możliwa do zidentyfikowania dla Oferenta. Pełne imię i nazwisko jest widoczne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, nie zaś dla Użytkowników niezarejestrowanych. W uzupełnieniu wskazujemy na punkt 2 b informacji o Ochronie danych z 28.05.2018.

(5) Celem zachowania szczególnej ochrony Użytkownika Pol-Int stosuje podczas rejestracji na platformie metodę Double Opt In: po wpisaniu przez Użytkownika jego danych do rejestracji i wybraniu przezeń bezpiecznego hasła, złożonego z liter i cyfr, otrzymuje on od Oferenta e-mail na podany przez Użytkownika adres mailowy. W celu potwierdzenia swojego konta Użytkownik musi kliknąć na przesłany mu w mailu link. Jeśli Użytkownik nie otrzyma maila, powinien sprawdzić swój filtr antyspamowy.

(6) Po udanej rejestracji Użytkownik może odwiedzać na Stronie strefę „Osoby“, prowadzić swój własny profil, kontaktować się z innymi zarejestrowanymi Użytkownikami, wpisywać treści i komentować dotychczasowe treści (tu: „funkcje społecznościowe“).

(7) Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego osobistego konta do użytkowania przez osoby trzecie. Jest on zobowiązany utrzymywać w tajemnicy dane swojego konta i chronić je przed dostępem osób trzecich. Zaleca się niezapisywanie haseł w przeglądarce. Za szkody wynikające z zaniedbania obowiązku staranności przez Użytkownika Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

(8) Użytkownik sam odpowiada w nieograniczonym zakresie za stosowany przez siebie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, oraz za kanały komunikacji, z których korzysta.

(9) Ze względu na strukturę Internetu Oferent nie ma wpływu na transmisję danych w Internecie i nie bierze odpowiedzialności za dostępność, niezawodność i jakość sieci telekomunikacyjnych, sieci danych i urządzeń technicznych podmiotów trzecich poza własną siecią komunikacyjną. Oferent nie odpowiada za awarie spowodowane przez siłę wyższą.

(10) Oferent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani zakres przesyłania danych, prowadzonego przez sieci komunikacyjne podmiotów trzecich, takich jak dostawcy Internetu i in., a także za usterki w przekazywaniu danych, powstające wskutek błędów technicznych lub problemów z konfiguracją po stronie Użytkownika.

(11) Oferent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zwłaszcza wtedy, kiedy szkoda polega na tym, że Użytkownik zaniedbał samodzielnego zabezpieczenia danych, a zarazem zapewnienia, że dane utracone, na przykład podczas wpisywania lub po zakończeniu członkostwa, mogą zostać odtworzone przy rozsądnym nakładzie pracy.

3. Usługi Oferenta

(1) W ramach niniejszych Warunków użytkowania Oferent zezwala po rejestracji na korzystanie z następujących społecznościowych funkcji Strony:
- prezentacja osoby i/lub instytucji Użytkownika;
- zamieszczanie informacji o naborach na miejsca pracy, możliwościach dofinansowania i kierunkach studiów z dziedziny polonoznawstwa;
- zapowiedzi sympozjów, konferencji i innych imprez publicznych z dziedziny polonoznawstwa;
- czytanie i publikowanie projektów badawczych;
- prezentacja publikacji książkowych dotyczących Polski;
- kontaktowanie się drogą mailową z innymi zarejestrowanymi użytkownikami za pomocą formularza kontaktowego. Adres mailowy nie jest przy tym widoczny dla innych użytkowników;
- publikowanie przez redakcję artykułów (recenzji, sprawozdań z konferencji i artykułów) użytkowników na Stronie.


(2) Wybrani przez Oferenta i upoważnieni do tego redaktorzy mają ponadto możliwość publikowania na Stronie naukowych recenzji książek oraz sprawozdań z imprez naukowych. Sytuacji tych dotyczą osobne Prawa Użytkowania. Autorzy ci mają obowiązek przestrzegania odrębnie ustalonych w tym celu wymogów, w przeciwnym wypadku te artykuły nie będą publikowane.


(3) Oferent będzie się starał, żeby niniejsza Strona była stale dostępna. Użytkownik nie może jednak rościć sobie prawa do stałej dostępności usługi. Prace konserwacyjne mogą sprawić, że przejściowo usługa nie będzie dostępna. Za możliwe przerwy w dostępności usługi Oferent nie ponosi odpowiedzialności.

(4) Redakcja Pol-Int udostępnia artykuły i inne informacje na platformie w dobrej wierze, nie może jednak przejąć odpowiedzialności prawnej za ich prawdziwość, kompletność, jakość oraz aktualność. Wyrażają one zdanie i poglądy ich Autorów i nie muszą odzwierciedlać opinii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i/lub redakcji Pol-Int.

4. Wyłączenie odpowiedzialności Oferenta

(1) O ile poniżej, a także w zasadach prywatności oraz warunkach korzystania przez Pol-Int z praw do eksploatacji utworów nie postanowiono inaczej, roszczenia Użytkownika wobec Oferenta o odszkodowanie są wykluczone.


(2) Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i redakcja Pol-Int o tyle nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodność z prawem udostępnianych informacji oraz hiperlinków, o ile leży to poza zakresem ich odpowiedzialności, jeśli o naruszającej prawo treści nie wiedziały lub jeśli z technicznego punktu widzenia zablokowanie takich treści byłoby niemożliwe lub z innych powodów przekraczałoby możliwości Oferenta. W przypadku poinformowania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą poprzez Pol-Int lub bezpośrednio Pol-Int o naruszeniu prawa, odnośne treści po sprawdzeniu zostaną usunięte. W przypadku powzięcia podejrzeń o naruszeniu prawa prosimy o zwrócenie się z tą informacją pod adres redakcja@pol-int.org.


(3) To wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również ustawowych przedstawicieli Oferenta i osób, którym powierzył on wykonanie zobowiązań, jeśli Użytkownik miałby dochodzić wobec nich roszczeń.


(4) Wyjątek od określonego w ustępach od 1 do 3 wyłączenia odpowiedzialności stanowią roszczenia o odszkodowanie w razie:
- działania umyślnego lub rażącego zaniedbania;
- naruszenia życia, ciała lub zdrowia w zakresie udzielonej przez Oferenta gwarancji umyślnego lub spowodowanego rażącym zaniedbaniem naruszenia istotnych obowiązków umownych, o ile w danym stanie faktycznym znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o odpowiedzialności za wady produktu. Istotne obowiązki umowne to takie, których spełnienie jest konieczne do osiągnięcia celu umowy.


(5) W razie lekkiego, nieumyślnego naruszenia obowiązku, który jest istotny dla osiągnięcia celu umowy (obowiązek kardynalny), odpowiedzialność Oferenta jest ograniczona z góry do szkody, która jest przewidywalna i typowa dla konkretnego użytkowania Strony.


(6) Oferent zapewnia funkcjonalność i bezwirusowość treści Strony jedynie w ramach tego, czego można oczekiwać stosownie do stanu rozwoju techniki i z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.


(7) Oferent nie ponosi odpowiedzialności za stan, jakość i niezawodność używanych przez Użytkownika publicznych linii przesyłowych i własnych urządzeń Użytkownika do przesyłania danych, patrz § 2.

5. Obowiązki Użytkownika

(1) Użytkownik zobowiązuje się wobec Oferenta, że nie będzie publikować wpisów naruszających dobre obyczaje, obowiązujące prawo oraz zasady etyki pracy naukowej. Użytkownik zobowiązuje się zwłaszcza, że nie będzie publikować wpisów,
- których publikacja stanowi czyn karalny lub wykroczenie;
- które naruszają prawo autorskie, prawo do znaków towarowych lub prawo konkurencji albo inne niematerialne prawa ochronne lub prawa do oznaczeń;
- które zawierają treści obraźliwe, rasistowskie, dyskryminujące lub pornograficzne;
- które zawierają reklamę.


(2) Zamieszczając na Stronie wpisy, Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z tej treści, jej opracowywania i powielania oraz publikowania w Internecie i upubliczniania, a także, że uzyskał wszelkie niezbędne do tego prawa.


(3) Tak na przykład przed publikacją zdjęć Użytkownik powinien poprosić fotografa jako autora o pisemną zgodę, nawet jeśli przedstawiony jest na nich sam Użytkownik. Przed publikacją zdjęć z innymi ludźmi, na przykład z imprezy naukowej, należy te osoby zapytać i uzyskać ich zgodę lub uczynić je nierozpoznawalnymi. Obce teksty, o ile są chronione prawem autorskim, mogą być publikowane tylko za zgodą autora. Jeśli na platformie mają zostać zamieszczone logo, to nie mogą one naruszać praw autorskich ani praw do znaków towarowych i wolno z nich korzystać tylko za zgodą danej instytucji. Dane z map są chronione prawem autorskim i wolno je publikować tylko za zgodą autora. Okładki książek są również chronione prawem autorskim. Tu przed publikacją potrzebna jest zgoda wydawnictwa. Kopiowanie i zamieszczanie obcych treści jest bez zgody autora zabronione, chyba że zezwala na to ustawa. Zabronione jest też więc powielanie treści niniejszej Strony bez uprzedniej zgody autora lub właściciela praw.


(4) W odniesieniu do wszelkiego rodzaju zamieszczanych treści Użytkownik zobowiązuje się podać bezpośrednio przy treści jego autora oraz wydawcę i/albo osobę odpowiedzialną redakcyjnie za te treści.


(5) W razie naruszenia zobowiązania wynikającego z ustępu 1 oraz ustępu 3 Oferent ma prawo zablokować lub usunąć te wpisy Użytkownika i/albo zablokować dostęp Użytkownika.


(6) W razie naruszenia niniejszych Warunków użytkowania Użytkownik może niedopuścić do zablokowania dostępu, jeśli przedkładając stosowne dowody na własny koszt udowodni, że ich nie naruszył.


(7) W razie naruszenia Użytkownik ma obowiązek zrekompensowania Oferentowi w pełnym zakresie szkody powstałej wskutek niedopełnienia obowiązku, jeśli jest on za to niedopełnienie odpowiedzialny.


(8) Oferent ma prawo domagać się od Użytkownika zwolnienia od roszczeń osób trzecich, jeśli osoby trzecie będą dochodzić roszczeń wobec Oferenta z powodu naruszenia jakiegoś prawa. Użytkownik zobowiązuje się pomagać Oferentowi w obronie przed takimi roszczeniami. Użytkownik ma obowiązek pokryć koszty stosownej obrony prawnej Oferenta.


(9) Użytkownik zobowiązuje się do zachowania możliwości wyszukania i przejrzystości punktów menu oraz wiązania zamieszczanych przez siebie treści wyłącznie z tymi kategoriami (dyscyplina, zainteresowania badawcze, język) i umieszczania ich pod tymi punktami menu, które są każdorazowo właściwe pod względem treści. Gdyby Użytkownik tego nie przestrzegał, Oferent zastrzega sobie prawo od usuwania tych treści aż po wypowiedzenie umowy z Użytkownikiem.


(10) Użytkownik jest odpowiedzialny za to, by jego wpisy odpowiadały prawdzie i były prawidłowe oraz by były sporządzone według zasad naukowych i w naukowym formacie.


(11) Treści zamieszczane za pośrednictwem funkcji komentarza muszą być istotne także dla osób trzecich i nie mogą zawierać komunikacji prywatnej. W celu czysto prywatnej komunikacji z autorem danego wpisu Użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z funkcji „kontakt" na swojej stronie profilowej.


(12) Uzupełniająco obowiązują Prawa użytkowania.

6. Prawa Użytkowania zamieszczonych wpisów

(1) W wypadku zamieszczenia wpisu Użytkownik ma obowiązek podania autora danej treści bezpośrednio przy wpisie.


(2) Zamieszczając swój wpis na Stronie Użytkownik przyznaje Oferentowi prawo trwałego publicznego udostępniania tego wpisu na Stronach Oferenta.


(3) Oferent ma prawo umieszczania wpisów Użytkownika w innym miejscu w obrębie Strony oraz/lub łączenia ich za pomocą linków z innymi treściami Strony.

(4) Uzupełniająco obowiązują Prawa użytkowania.

7. Czas trwania członkostwa

(1) Użytkownik może w każdej chwili bezterminowo zakończyć swoje członkostwo, likwidując swoje konto Użytkownika. W ten sposób usuwane są też jego komentarze. Inne wpisy, takie jak recenzje książek naukowych, zapowiedzi imprez naukowych, oferty pracy i dofinansowania oraz sprawozdania z imprez naukowych zostają zachowane ze względu na zapewnienie innym użytkownikom swobodnego dostępu do informacji.


(2) Oferent ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi członkostwo w formie tekstowej, na przykład drogą mailową, z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.


(3) W razie wystąpienia ważnego powodu, na przykład rażącego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania oraz Warunków korzystania przez Pol-Int z praw do eksploatacji utworu, Oferent ma prawo natychmiastowego zablokowania dostępu Użytkownika i bezterminowego wypowiedzenia członkostwa. W szczególności Oferent zastrzega sobie możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, zwłaszcza do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym w przypadku naruszenia Warunków użytkowania oraz Warunków korzystania przez Pol-Int z praw do eksploatacji utworu.


(4) Po zakończeniu członkostwa Oferent ma prawo zablokowania dostępu Użytkownika do tych części Strony, które są dlań dostępne tylko po rejestracji. W razie zakończenia członkostwa Oferent ma prawo, ale nie jest zobowiązany, usunąć sporządzone przez Użytkownika treści. Roszczenie Użytkownika o przekazanie mu sporządzonych treści jest wyłączone. Jeśli Użytkownik przykłada wagę do tego, żeby po zakończeniu członkostwa samemu zachować treści zamieszczone na stronach, to sam jest zobowiązany zabezpieczyć te dane przez zakończeniem dostępu, wskazuje się zatem na § 2 ustęp 11 niniejszych Warunków użytkowania.

8. Zakończenie lub zmiana oferty

(1) Oferent ma prawo w każdej chwili dokonać zmian na swojej Stronie jak również w nieniejszych warunkach użytkowania, włącznie z zasadami prywatności i warunkami korzystania przez Pol-Int z praw do eksploatacji utworu. Zmienione warunki i zasady z chwilą ich publikacji obowiązują zarejestrowanych Użytkowników, o ile Ci po odpowiednim poinformowaniu ich drogą elektroniczną o treści zmienionych warunków i/lub zasad przed ich opublikowaniem nie wyrażą sprzeciwu w ciągu 10 dni od otrzymania informacji o zmianie warunków i/lub zasad. W przypadku sprzeciwu obowiązuje podobnie jak przy rejestracji droga elektroniczna. W informacji o nowej treści zmienionych warunków i zasad Oferent jest zobowiązany do wskazania wymienionego terminu jak również wynikających z tego skutków prawnych polegających na tym, iż w przypadku:
- brakującego oświadczenia w formie sprzeciwu złożonego w ciągu 10 dni wobec informacji o zmianie warunków i/lub zasad, odnośny Użytkownik wiążąco wyraził zgodę na przyjęcie nowych warunków i/lub zasad.
- złożonego w terminie sprzeciwu od chwili jego wpłynięcia do Oferenta usługi Oferenta nie mogą być dalej używane. Oferent jest w tym wypadku, po wpłynięciu sprzeciwu, uprawniony do wypowiedzenia członkostwa zgodnie z § 7 ust. 2 oraz zgodnie z § 7 ust. 4 do zablokowania dostępu do tych części Strony, które są dostępne tylko po rejestracji. Prawa Użytkownika zgodnie z § 7 ust. 1 pozostają nienaruszone.


(2) Oferent ma prawo zakończyć oferowanie przez siebie Strony, jeśli zapowie to z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W razie zakończenia obsługiwania Strony Oferent ma prawo, ale nie jest zobowiązany, usunąć wszystkie treści stworzone przez Użytkowników. Wraz z informacją o zakończeniu, Użytkownikom ponownie wskaże się, iż mają oni możliwość zabezpieczenia wszelkich danych lub wpisów.

9. Wybór prawa właściwego

(1) Do stosunków umownych między Oferentem a Użytkownikiem ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec.


(2) Wyjątkiem od niniejszego wyboru prawa właściwego są obligatoryjne przepisy dotyczące ochrony konsumentów w kraju, w którym Użytkownik ma swoje zwykłe miejsce pobytu.


(3) Miejscem jurysdykcji jest Frankfurt nad Odrą, o ile któraś z norm nie nakazuje obligatoryjnie innej wyłącznej jurysdykcji.

Data ustalenia Warunków Użytkowania


31.03.2016