Prawa użytkowania Pol-Int

§ 1: Przeniesienie praw do eksploatacji utworu

(1) Poprzez udostępnienie informacji o publikacjach i wydarzeniach, recenzji, sprawozdań z imprez naukowych, artykułów jak również innych informacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Pol-Int ich autorzy jako zarejstrowani użytkownicy przenoszą nieodpłatnie – zgodnie z niniejszymi warunkami – prawa do eksploatacji utworu na Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, który poprzez redakcję Pol-Int jest uprawniony, wyżej wymienone informacje lub ich części
- powielać i rozpowszechniać w formie fizycznej i elektronicznej jak również publicznie odtwarzać i udostępniać, w szczególności poprzez bazy danych i wszelkiego rodzaju sieci danych,
- przedstawiać, wystawiać, cytować i prezentować, opracowywać jak również
- bez dodatkowej zgody autora
- udzielać wydawnictwom naukowym prawa do korzystania i rozporządzania fragmentami recenzji zgodnie z § 5 niniejszych warunków do korzystania oraz/lub
- przenosić na działające niekomercyjnie obecne (ZfO i H-Soz-Kult) jak i przyszłe instytucje partnerskie platformy Pol-Int celem powielania i rozpowszechniania w formie fizycznej i elektronicznej jak również celem publicznego odtwarzania i udostępniania, zwłaszcza w bazach danych – np. w działających online i offline portalach recenzyjnych – oraz za pośrednictwem wszelkiego rodzaju sieci danych.
Przeniesienie prawa dotyczy również innych, w chwili przejścia prawa użytkowania nieznanych jeszcze pól eksploatacji zgodnie z § 31 a UrhG (prawa autorskiego Republiki Federalnej Niemiec).

(2) Autorzy wyrażają zgodę na powtórne lub dalsze rozpowszechnianie przez Pol-Int, ze wskazaniem na pierwotne miejsce publikacji, recenzji oraz sprawozdań z konferencji i innych imprez naukowych napisanych przez nich dla obecnych (ZfO i H-Soz-Kult) i przyszłych instytucji partnerskich platformy Pol-Int. Tym samym autorzy przenoszą nieodpłatnie - zgodnie z niniejszymi warunkami – niewyłączne, merytorycznie, terytorialnie i czasowo nieograniczone i nieodwołalne prawa do eksploatacji utworu na Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, który poprzez redakcję Pol-Int jest uprawniony, wyżej wymienione utwory lub ich części
- powielać i rozpowszechniać w formie fizycznej i elektronicznej jak również publicznie odtwarzać i udostępniać, w szczególności poprzez bazy danych i wszelkiego rodzaju sieci danych,
- przedstawiać, wystawiać, cytować i prezentować i opracowywać.
Przeniesienie prawa dotyczy również innych, w chwili przejścia prawa użytkowania nieznanych jeszcze pól eksploatacji zgodnie z § 31 a UrhG (prawa autorskiego Republiki Federalnej Niemiec).


(3) Prawa autorskie pozostają przy autorze. Autorzy maja prawo do samodzielnego rozpowszechniania i rozporządzania swoimi tekstami, również w formie opracowanej redakcyjnie, pod warunkiem podania pierwotnego miejsca publikacji.

§ 2: Odpowiedzialność za wady prawne dostarczonych informacji

Autorzy dostarczonych informacji, które w części bądź w całości podlegają gdzie indziej prawu do eksploatacji utworu, sami są odpowiedzialni za wyjaśnienie ich prawnego statusu. Autorzy zapewniają, że są uprawnieni do dysponowania publikowanym przez siebie dziełem, łącznie z uzyskanymi przez nich prawami osób trzecich do ilustracji, zdjęć itp., które użyto w ich artykułach i że nie udzielili żadnych dyspozycji stojących w sprzeczności z udzieleniem praw według § 1 niniejszych warunków do eksploatacji utworu. Autorzy uwalniają Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą bądź redakcję od roszczeń osób trzecich, które podniesione zostaną z powodu naruszenia prawa autorskiego bądź naruszenia dóbr osobistych.

§ 3: Korzystanie z dostarczonych informacji przez partnerów Pol-Int

Instytucje, z którymi Pol-Int podpisał lub podpisze w przyszłości porozumienie o współpracy, z uwzglenieniem § 1 Ust. 2, mogą dostarczonych informacji, za podaniem jej autora, właściciela prawa do eksploatacji utworu jak i dokładnej informacji o dacie i adresie URL pierwotnej publikacji, używać bez konieczności ponownego pytania o zgodę.
Zalecany sposób cytowania: Jan Kowalski: Recenzja: Janina Kowalska: Przykładowy cytat. Zasady dobrej praktyki naukowej, 2015, w: https://www.pol-int.org/de/publikationen/beispielhafteszitieren #r3836 [29.02.2016].

§ 4: Korzystanie z dostarcznych informacji przez osoby trzecie

Do powielania i dalszego korzystania przez osoby trzecie z informacji opublikowanych na Pol-Int niezbędne jest uzyskanie pisemnego pozwolenia autorów jak również Pol-Int (właściciel prawa do eksploatacji) i jego partnerów oraz podanie dokładnej informacji o miejscu i dacie pierwotnej publikacji. W przypadku prywatnego użycia do celów niekomercyjnych wystarczy podanie dokładnej informacji o miejscu i dacie pierwotnej publikacji oraz wskazanie właściciela prawa autorskiego i prawa do eksploatacji.

§ 5: Zasady użycia fragmentów recenzji przez wydawnictwa

Autorzy recenzji książkowych, które po raz pierwszy opublikowane zostały na Pol-Int, wyrażają zgodę na nieodpłatne użycie ich fragmentów przez wydawnictwa naukowe zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Börsenverein des deutschen Buchhandels (Stowarzyszenie Giełdowe Niemieckiego Handlu Książkowego), bez konieczności każdorazowego uzyskiwania odrębnej zgody, przy zachowniu następujących warunków:
1. Fragment nie zawiera więcej niż pięć zdań. Możliwe jest zestawienie większej liczby niezwiązanych ze sobą fragmentów tekstu, o ile te w sumie nie przekraczają maksymalnie dopuszczalnej objętości. Użycie dłuższych fragmentów tekstu oraz pełnej recenzji wymaga uzyskania odrębnej zgody.
2. Użyty fragment powielony zostaje dosłownie i bezbłędnie i nie może zostać skrócony w sposób, który wypacza jego sens. Wybrany fragment tekstu nie może być sprzeczny z tendencją całej recenzji.
3. Fragment recenzji użyty może zostać wyłącznie w związku z promocją odnośnej książki i/lub promocją innej książki/innych książek tego samego autora.
4. Pozwolenie obejmuje normalne działania promocyjne oraz informacje o produkcie, offline i online, w ramach wszelkich kanałów dystrybucji włączając w to umieszczenie w katalogach wydawniczych oraz bazach danych rynku ksiągarskiego, bibliotek oraz w „Verzeichnisses lieferbarer Bücher" (VLB) / Wykazie dostępnych na zamówienie książek. Dozwolone jest także użycie w celach prasowych, licencyjnych (ew. także w formie wiernego tłumaczenia) oraz w ramach wydarzeń takich jak spotkania autorskie czy targi.
5. Przy użyciu podane zostaje źródło. W notce o źródle podane jest medium, w którym nastąpiła pierwotna publikacja oraz, o ile to możliwe, recenzent.
6. Przekazanie na żądanie egzemplarza recenzyjnego ma na celu wyłącznie zrecenzowanie książki. Odsprzedaż książki jest niedpouszczalna. Określony przez wydawnictwo termin zakazu publikacji recenzji zostaje dotrzymany.
7. Raz wyrażona zgoda na powyższe zasady obowiązuje bezterminowo. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta ze skutecznością obejmującą przyszłe recenzje i omówienia.

§ 6: Opracowanie informacji dostarczonych Pol-Int

Po zakończeniu procesu redakcyjnego autorzy otrzymują swoje teksty w celu ostatecznej korekty. Publikacja następuje dopiero po zgodzie autora, korekty autorskie zgłoszone do tego momentu są przez Pol-Int uwzgledniane. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian po publikacji nie jest możliwe.
Pol-Int zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnie koniecznych zmian także po publikacji, zwłaszcza takich, które dotyczą prawdziwość zawartych stwierdzeń oraz
poprawności ortograficzno-gramatycznej. Redakcja uprawniona jest również do dokonywania skrótów, które nie naruszają jakości tekstu.
Redakcja Pol-Int decyduje o dopuszczeniu nadesłanego tekstu do publikacji. Redakcja Pol-Int jest uprawniona do usunięcia tekstu ze strony internetowej, jeżeli po publikacji powstały wątpliwości odnośnie jakości tekstu.

§ 7: Przekazanie egzemplarzy recenzyjnych

Książki jako egzemplarze recenzyjne przekazane autorom przechodzą na ich własność dopiero po ostatecznej publikacji ich recenzji i powinny być traktowane z szacunkiem. W przypadku niedostarczenia recenzji w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania książki recenzent może się liczyć z żądaniem jej zwrotu bądź z zażądaniem zapłacenia rachunku za jej ponowny zakup.

§ 8: Wskazanie na warunki korzystania i zasady zachowania prywatności Pol-Int

W uzupełnieniu przytoczonych tu zasad oraz warunków dotyczących praw do eksploatacji utworu obowiązują Warunki korzystania i Zasady zachowania prywatności Pol-Int.