Prezentacja "Forum Analiz Energetycznych" [PL/EN]

Polski

Celem Forum Analiz Energetycznych jest wsparcie debaty mającej na celu wypracowanie niskoemisyjnego modelu polskiej energetyki. Rynek energii w Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, podlega znaczącym zmianom. Starzejąca się infrastruktura energetyczna wymaga modernizacji i rozbudowy, rośnie udział energii ze źródeł odnawialnych i w ramach całej Unii Europejskiej szczególne znaczenie zyskuje debata o bezpieczeństwie energetycznym – zarówno w kontekście bezpieczeństwa dostaw, jak i surowców energetycznych.

Wobec dużej skali wyzwań szczególnie ważne jest, aby decyzje dotyczące przyszłości tego sektora opierać na niezależnych i rzetelnych analizach. Bardzo ważne jest wspieranie debaty pomiędzy uczestnikami rynku: instytucjami odpowiedzialnymi za regulacje, operatorem sieci, wytwórcami energii oraz innymi uczestnikami rynku. Istotna jest współpraca europejska: nie tylko ze względu na wspólne regulacje i decyzje dotyczące integracji rynku energii, ale także i potencjał redukowania kosztów. Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania rynków energii oraz poszukiwanie praktycznych rozwiązań przynosi wymierne korzyści.

Logo Forum Analiz Energetycznych

Logo Forum Analiz Energetycznych

English

The goal of the Forum for Energy Analysis (FAE) is to support a debate that aims to develop a low-emission model for the Polish power sector. As in most European countries, the Polish energy sector has been undergoing a significant transformation. An aging power infrastructure calls for modernisation and expansion, the share of the renewable energy sources is rising, and the debate over energy security in terms of both security of supply and availability of fuels has become a priority issue for the entire European Union.
The electricity sector has entered a transformational phase. As formidable challenges loom ahead, it is paramount that any decisions on the future of this sector be based on independent and reliable studies. Therefore, it is important to promote a debate among the key market players: the regulatory bodies, transmission system operator, electricity producers, and others. Moreover, it is essential to consider European cooperation in light of common regulations and decisions concerning the integration of the electricity markets and, chiefly, due to the synergistic effect of regional integration on reducing costs. In this context, an international exchange of experiences in the area of electricity market operation and a joint search for practicable solutions is expected bring notable benefits.