Praca zbiorowa

Bartłomiej Biskup, Kamila Schöll-Mazurek (2018)

Rozwój doradztwa politycznego oraz stosunek pomiędzy doradztwem merytorycznym „policy advice" a doradztwem strategicznym „political consulting" w procesach doradztwa politycz­nego w Polsce i w Niemczech

Miejsce wydania Kraków - Nowy Targ
Seria https://www.borders-in-motion.de/documents/238607/262243/Doradztwo+polityczne+i+lobbing+w+parlamentarnym+procesie+decyzyjnym-+2018.pdf/8af90dec-f6f9-45ea-b61a-6d45292a5642
Język Polski

ISBN: ISBN 978-83-952278-8-2

Bartłomiej Biskup i Kamila Schöll-Ma­zurek w tekście podejmują temat Rozwoju doradztwa politycznego oraz stosunek pomiędzy doradztwem merytorycznym „policy advice" a doradztwem strategicznym „political consulting" w procesach doradztwa politycz­nego w Polsce i w Niemczech. Artykuł stanowi analizę porównaw­czą badań jakościowych przeprowadzonych z udziałem polskich i niemieckich parlamentarzystów. Autorzy skupiają się przy tym na percepcji różny aspektów doradztwa politycznego w świadomości polskich o niemieckich posłów. Definiują m.in. typy doradztwa, stan profesjonalizacji usług doradczych, zakres przedmiotowy i źródła do­radztwa. Analizują również potrzeby, jakie mają badani, jeśli chodzi o usługi doradcze oraz stopień wykorzystania doradztwa w działal­ności politycznej. Autorzy próbują ponadto określić proporcje pomię­dzy doradztwem merytorycznym i strategicznym (komunikacyjnym) w Polsce i w Niemczech.