Monografia

Marta Balcerek-Kosiarz (2017)

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce i Niemczech

Wydawnictwo Elipsa
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 322
Język Polski

ISBN: 978-83-8017-142-8

Fragment Wstępu:

Ostatnie ćwierćwiecze to okres fundamentalnych dla naszego kraju zmian instytucjonalnych obejmujących sferę społeczną, polityczną i gospodarczą. Bez wątpienia jednym z najważniejszych efektów transformacji systemowej było uruchomienie i pogłębienie procesu decentralizacji sfery władztwa publicznego. W znaczeniu prawa administracyjnego decentralizacja jest rozumiana jako system, w którym istnieje większa liczba samodzielnych ośrodków dysponujących kompetencjami publicznoprawnymi przy jednym centralnym. Decentralizacja to zatem procedura przekazywania zorganizowanym korporacyjnie grupom obywateli pewnych funkcji publicznych zastrzeżonych dotąd do kompetencji rządu centralnego. Egzemplifikacją decentralizacji jest w głównej mierze samorząd terytorialny. Jego powstanie było kluczowym elementem podjętych u progu transformacji społeczno-politycznej w Polsce procesów samorządowych.

(Od wydawcy)