Czasopismo

Komitet Nauk Prawnych PAN (od 1990)

Państwo i Prawo

Wydawca Komitet Nauk Prawnych PAN
Częstotliwość miesięczne
Język Polski

ISSN: 0031-0980

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN, ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową:

  • analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
  • glosy do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i okręgowych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
  • recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych,
  • informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą,
  • polską bibliografię prawniczą.