Artykuł w pracy zbiorowej

Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Kamila Schöll-Mazurek (2018)

Organizacje pozarządowe w kontekście doradztwa politycznego i lobbingu w percepcji polskich i niemieckich parlamentarzystów

Praca zbiorowa Doradztwo polityczne i lobbing w parlamentarnym procesie decyzyjnym. Polska i Niemcy w perspektywie porównawczej
Wydawnictwo Wydawnictwo ToC
Miejsce wydania Kraków - Nowy Targ
Język Polski

ISBN: ISBN 978-83-952278-8-2

W ramach szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Aleksandrę
Moroską-Bonkiewicz oraz Kamilę Schöll-Mazurek pt. Między
„naukowym" doradztwem politycznym a lobbingiem – Rola organizacji
pozarządowych w percepcji polskich i niemieckich parlamentarzystów,
przedmiot badania stanowi percepcja różnego rodzaju aktorów
z obszaru organizacji pozarządowych (NGOs) oraz ich roli w politycznym
procesie decyzyjnym przez posłów w Polsce i w Niemczech.
Ze względu na reprezentację interesów społeczeństwa obywatelskiego
organizacje pozarządowe zajmują szczególne miejsce w politycznym
procesie decyzyjnym. Poprzez dostęp do różnorodnych grup społecznych
oraz wyspecjalizowanych informacji NGOs oferują wiedzę,
do której decydenci polityczni nie mają dostępu. Jednocześnie
kompleksowość współczesnej polityki zwiększa ich zapotrzebowanie
na specjalistyczną wiedzę. Rośnie więc przestrzeń, w której organizacje
pozarządowe staja się oferentami wiedzy eksperckiej. Niemniej
jednak zróżnicowany poziom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
odmienna kultura polityczna oraz model zarządzania w sferze
publicznej, ale także wielorakość organizacji trzeciego sektora mogą
mieć wpływ na odmienną percepcję ich roli oraz funkcji w poszczególnych
państwach. Obecność argumentów trzeciego sektora w procesach
decyzyjnych zależy niewątpliwie od doświadczeń i postaw
wobec organizacji pozarządowych poszczególnych decydentów politycznych,
w tym partii politycznych. Stąd też ciekawa i ważna wydaje
się analiza funkcji NGOs w oczach przedstawicieli władzy ustawodawczej,
uczestniczących bezpośrednio w procesie decyzyjnym. Artykuł
określa więc, jak organizacje pozarządowe są postrzegane przez
polityków, czyli jaką funkcję się im przypisuje w procesie decyzyjnym:
Czy stanowią dla polityków źródło wiedzy eksperckiej w rozumieniu
naukowego doradztwa politycznego, czy są traktowane jako lobbyści
czy też rzecznicy (pewnej sprawy)? Czy politycy korzystają z wiedzy
eksperckiej oferowanej przez NGOs i jeśli tak, to z jakiego typu
organizacjami najchętniej współpracują? Inne szczegółowe pytania
badawcze dotyczą m.in. kanałów komunikacji między organizacjami
trzeciego sektora a politykami oraz istniejących barier we współpracy
między nimi.