Praca zbiorowa

Wojciech Józef Burszta et. al (2010)

Kultura miejska w Polsce. Z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych

Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 204
Język Polski

ISBN: 978-8361587330

Kul­tu­ra miej­ska w Pol­sce z per­spek­ty­wy interdyscy­pli­nar­nych badań ja­ko­ścio­wych opie­ra się na - czę­ścio­wo zmie­nio­nym i prze­re­da­go­wa­nym przez au­to­rów - „Ra­por­cie o sta­nie i zróżnicowaniach kul­tu­ry miej­skiej w Pol­sce", przy­go­to­wa­nym na Kongres Kul­tu­ry Pol­skiej, który odbył się we wrze­śniu 2009 roku.

Mimo wpro­wa­dzo­nych przez au­to­rów zmian, książ­ka jest przede wszyst­kim pre­zen­ta­cją wy­bra­nych wy­ni­ków ob­szer­nych, jakościo­wych badań em­pi­rycz­nych zre­ali­zo­wa­nych w roku 2008 w 22 mia­stach Pol­ski, sta­no­wią­cych pod­sta­wę wspomnianego rapor­tu. Kon­cep­cję ca­ło­ści i badań te­re­no­wych na zlece­nie Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry opra­co­wa­li Wojciech Bursz­ta, Bar­ba­ra Fa­ty­ga, Mi­ro­sław Pę­czak i Al­bert Hupa; me­to­do­lo­gię badań za­pro­jek­to­wa­li Bar­ba­ra Fa­ty­ga, Al­bert Hupa i Prze­my­sław Zie­liń­ski; ba­da­nia w te­re­nie zre­ali­zo­wał in­ter­dy­scy­pli­nar­ny ze­spół z kilku ośrod­ków aka­de­mic­kich. Koordynatorem badań te­re­no­wych był Piotr Ma­jew­ski z SWPS; ana­li­zy po­szcze­gól­nych ob­sza­rów tema­tycz­nych wy­ko­na­li autorzy książ­ki; pro­jek­tem kierował Woj­ciech Bursz­ta.

(Ze strony wydawcy)