Monografia

Barbara Adamczyk (2016)

Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze

Wydawnictwo Wydawnictwo Akademii Ignatianum
Miejsce wydania Kraków
Ilość stron 576
Język Polski

ISBN: 978-83-277-1233-2

Praca Barbary Adamczyk stanowi użyteczne dzieło naukowo-poznawcze i podstawę działań profilaktyczno-metodycznych. Autorka z dużym znawstwem dokonuje analizy wspólnych cech dzieci ulicy oraz ich zachowań dewiacyjnych i przestępczych. Posiłkuje się analizą dużego zestawu treści z literatury polskiej, angielskojęzycznej i francuskojęzycznej, przytacza nie tylko opinie różnych badaczy, ale i dane z badań innych autorów. Analiza bogactwa danych i ich interpretacja stanowi bardzo dobry materiał poznawczy, użyteczny dla praktyki pedagogicznej w zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej. Autorka umiejętnie dokonuje szczegółowych uogólnień całości pracy badawczej i formułuje wnioski dla praktyki (...), ponadto formułuje wskazówki do dalszych badań empirycznych, co jest godne uznania.
- z recenzji prof. dra hab. Stanisława Palki

(Ze strony wadawcy)

  • Dzieci ulicy w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i strategie przystosowawcze

    Zrecenzował(a) dr Roland Adam Łukasiewicz