Monografia

Jerzy Kołacki (2012)

Bolesne punkty historii. Wypędzenia i wypędzeni w polskim piśmiennictwie naukowym w latach 1945-2005

Wydawnictwo Inst. Historii UAM
Miejsce wydania Poznań
Ilość stron 390
Język Polski

ISBN: 978-83-89407-99-3


Wstęp

1. Uzasadnienie wyboru tematu

2. Cele

3. Terminy i pojęcia

4. Cezury chronologiczne i zakres terytorialny

5. Rozważania metodologiczne i konstrukcyjne

6. Stan badań

a. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w omówieniach historiograficznych stosunków polsko-niemieckich do roku 1989

b. „Syndrom wypędzonych" w omówieniach historiograficznych do roku 1989

c. Historiografie lokalne - Ziemie Zachodnie i Północne - „Ziemie Odzyskane" do roku 1989

d. Temat „wypędzenia" i „wypędzonych" w omówieniach historiograficznych stosunków polsko-niemieckich po roku 1989

e. Artykuły historiograficzne poświęcone wyłącznie „wypędzeniom" i „wypędzonym" po roku 1989

f. Omówienia literatury i źródeł zamieszczone w monografiach poświęconych „kompleksowi wypędzenia" po roku 1989

g. „Wypędzeni" i ich organizacje w artykułach i omówieniach historiograficznych po roku 1989

h. Debaty historyczne

Część pierwsza - Kontekst historiograficzny

Rozdział I: Ogólne trendy historiografii po II wojnie światowej

Rozdział II: Kierunki rozwoju polskiego niemcoznawstwa po roku 1945

1. Polska historiografia 1945-1985

a. Dyskusje i spory o dorobku historiografii PRL po roku 1989

b. Obraz dziejów nauk historycznych do roku 1998

2. Cechy powojennej polskiej historiografii

a. Postmodernizm

b. Literatura opozycyjna i drugiego obiegu

c. Cenzura - główny argument uwalniający uczonych od odpowiedzialności

d. Propaganda - polityka pamięci - pamięć historyczna - polityka historyczna

Część druga - „Wypędzenia" i „wypędzeni" w polskim piśmiennictwie naukowym

Rozdział I: Infrastruktura badawcza

1. Bibliografie

2. Biblioteki

3. Archiwa

4. Przymusowe migracje, przemieszczenia ludności niemieckiej i jej dalsze losy w polskich czasopismach naukowych i popularnonaukowych

5 Konferencje

Rozdział II: „Kompleks wypędzenia" i „syndrom wypędzonych" w opracowaniach encyklopedycznych, syntezach historii powszechnej i Polski

1. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w encyklopediach i słownikach do roku 1989

2. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w encyklopediach i słownikach po przełomie 1989/1990

3. Hasło „wypędzenia" i „wypędzeni" w Encyklopedii internetowej „Wikipedia"

4. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w syntezach historii Polski do przełomu 1989/1990

5. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w syntezach historii Polski po przełomie 1989/1990

6. „Wypędzeni" i „wypędzenia" w syntezach historii powszechnej

7. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w syntezach historii Niemiec i państw niemieckich

8. Podsumowanie

Rozdział III: „Wypędzenia" i „wypędzeni" w wydawnictwach źródłowych i dokumentacyjnych

1. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w wydawnictwach źródłowych i dokumentacyjnych do przełomu 1989/1990

2. „Wypędzenia" i „wypędzeni" w wydawnictwach źródłowych i dokumentacyjnych po przełomie 1989/1990

3. Podsumowanie

Rozdział IV: Obecność tematyki „wypędzeniowej" w pracach zbiorowych

1. Problematyka „wypędzenia" i „wypędzonych" w pracach zbiorowych w latach 1945-1989

2. Problematyka „wypędzenia" i „wypędzonych" w pracach zbiorowych wydanych po roku 1989

Rozdział V: „Wypędzenia" i „wypędzeni" w opracowaniach historyczno-prawnych i prawniczych

Rozdział VI: „Wypędzeni" i „wypędzenia" w monografiach, artykułach i publicystyce naukowej

1. Lata 40. XX stulecia

2. Lata 50. i 60. XX stulecia

3. Lata 70. XX stulecia

4. Lata 80. XX stulecia

5. Lata 90. XX stulecia

6. Lata 1998-2002

7. Lata 2003-2005

Rozdział VII: „Wypędzenia" i wypędzeni" w podręcznikach i pomocach szkolnych do nauczania historii

1. Polskie podręczniki do nauczania historii

2. Polskie pomoce do nauczania historii

Rozdział VIII: Kontrowersje - egzemplifikacje

1. Organizacje „wypędzonych" w piśmiennictwie polskim 1945-2005

2. „Wypędzeni" w NRD w dorobku polskiego niemcoznawstwa.

3. „Kultura wschodnioniemiecka"

a. „Kultura wschodnioniemiecka" w polskim piśmiennictwie naukowym do przełomu 1989/1990

b. „Kultura wschodnioniemiecka" w polskim piśmiennictwie naukowym po przełomie 1989/1990

Zakończenie

Painful points of the history. „Expulsion" and „Expelled" in polish scientific literature from 1945 to 2005 {Summary)

Schmerzliche Punkte der Geschichte. „Vertreibung" und „Vertriebene" im wissenschaftlichen Schrifttum in Polen 1945-2005 (Zusammenfassung)

  • Schmerzliche Punkte der Geschichte. Vertreibung und Vertriebene im wissenschaftlichen Schrifttum in Polen 1945-2005

    Zrecenzował(a) dr Katarzyna Woniak