Monografia

Stefan Czarnowski (2015)

Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937); Lettres à Henri Hubert et à Marcel Mauss (1905-1937)

Wydawnictwo Oficyna Naukowa
Miejsce wydania Warszawa
Ilość stron 448
Seria BIBLIOTEKA MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ, t. 11
Język Polski

ISBN: 978-83-64363-16-0

Redakcja naukowa, przypisy i posłowie / Présentation, notes et postface Kornelia Kończal & Joanna Wawrzyniak

Przekład z języka francuskiego / Traduit de français par Filip Rogalski

Przekład z języka polskiego / Traduit de polonais par Damien Thiriet

Stefan Czarnowski (1879-1937), religioznawca, celtolog, współtwórca polskiej socjologii, związany z paryskim środowiskiem czasopisma „L'Année sociologique". Niepublikowane dotąd listy Czarnowskiego z lat 1905-1937 do jego francuskich mistrzów – Henri Huberta i Marcela Maussa – pozwalają prześledzić wędrówkę socjologii durkheimowskiej w czasie i przestrzeni: z przedwojennego Paryża do międzywojennej Warszawy i z kosmopolitycznego przedwojnia do powersalskiej Europy. Korespondencja Czarnowskiego nie tylko dokumentuje historię intelektualnej przyjaźni, lecz także zachęca do reinterpretacji dziejów socjologii przez powrót do jej źródeł i do spojrzenia na polską humanistykę pierwszych dekad XX wieku w kontekście międzynarodowego tworzenia wiedzy.

„Odnalezienie korespondencji Stefana Czarnowskiego z Henri Hubertem i Marcelem Maussem to wydarzenie w polskiej humanistyce."

Prof. Marcin Kula

„Listy Czarnowskiego do Huberta i Maussa, uczniów Émile'a Durkheima, stanowią bezcenny materiał dla historii kultury, idei i nauk społecznych. Ich publikacja istotnie wzbogaca naszą wiedzę o życiu umysłowym Europy pierwszej tercji XX wieku."

Prof. Antoni Sułek

Stefan Czarnowski (1879-1937), spécialiste des sciences des religions, celtologue, l'un des fondateurs de la sociologie polonaise et collaborateur de la revue L'Année sociologique. Les lettres inédites que Czarnowski envoya de 1905 à 1937 à ses maîtres français - Henri Hubert et Marcel Mauss - permettent de suivre les évolutions de la sociologie durkheimienne dans le temps et l'espace, du Paris de la Belle Époque à la Varsovie de l'entre-deux-guerres, du cosmopolite début du siècle à l'Europe du Traité de Versailles. La correspondance de Czarnowski documente non seulement l'histoire d'une amitié intellectuelle, mais elle nous incite également à réinterpréter l'histoire de la sociologie en renouant avec ses sources et à situer les sciences humaines polonaises des premières décennies du XXe siècle dans le contexte de la production internationale du savoir.

«La découverte de la correspondance de Stefan Czarnowski avec Henri Hubert et Marcel Mauss est un événement marquant pour les sciences humaines polonaises»

Marcin Kula

«Les lettres de Czarnowski à Hubert et à Mauss, disciples d'Émile Durkheim, sont une source précieuse pour l'histoire de la culture, des idées et des sciences sociales. Leur publication enrichit sensiblement notre connaissance de la vie intellectuelle du premier tiers du XXe siècle.»

Antoni Sułek

(Verlagsangaben)