Artykuł w pracy zbiorowej

Bartłomiej Biskup, Kamila Schöll-Mazurek (2018)

Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w polsko-niemieckim porównaniu

ISBN: ISBN 978-83-952278-8-2

W tekście nakreślone zostały Instytucjonalno-prawne podstawy doradztwa politycznego oraz lobbingu w obu krajach. Autorzy definiują najpierw te pojęcia, wskazując na różnice, ale przede wszystkim szukającpunktów wspólnych. Dalsza cześć artykułu ukazuje ramy formalno-prawne funkcjonowania doradztwa politycznego i lobbingu w Polsce i w Niemczech. Następnie autorzy skupiają się na praktyce, w tym w szczególności wskazują na realne funkcjonowanie tych rozwiązań oraz ogólnie charakteryzują podmioty rynku doradztwa i lobbingu oraz ich typy. Artykuł kończy się porównaniem rozwiązań i ich implementacji w obu badanych krajach.