Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Projekt "Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu" został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyznanym na podstawie projektu badawczego nr 2015/17/N/HS2/03214. W skład zespołu projektowego wchodzą dr Kamila Gieba (kierownik) oraz prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (opiekun naukowy). Zadania badawcze zostały zrealizowane na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zrealizowane zadania badawcze:

I. Badania realizujące cel teoretycznoliteracki. Literatura tzw. Ziem Odzyskanych - teoria i genologia.

II. Badania realizujące cel analityczno-interpretacyjny. Rola tradycji literackiej w reprezentacji powojennych migracji.

III. Badania realizujące cel komparatystyczny. Cechy dystynktywne literatury założycielskiej Ziemi Lubuskiej.

IV. Badania realizujące cel komparatystyczny. Literatura małych ojczyzn i powieść neo-post-osiedleńcza / postosadnicza wobec powojennych migracji.

V. Opracowanie i upowszechnienie wyników badań.

Projekt dotyczy literatury o powojennych migracjach na tzw. Ziemie Odzyskane, a w szczególności literatury powstającej na Ziemi Lubuskiej. Badania zmierzają m.in. do określenia cech dystynktywnych dla prozy o tzw. Ziemiach Odzyskanych; charakterystyki funkcjonowania w tej prozie motywów zaczerpniętych z tradycji literackiej oraz ustalenia charakteru lubuskiej literatury osadniczej w porównaniu z narracjami migracyjnymi pozostałych regionów Ziem Zachodnich. W toku realizacji projektu dokonano także zestawienia literatury osadniczej z lat 1945-1989 z narracjami migracyjnymi powstającymi po transformacji ustrojowej w Polce.

Efektem naukowym projektu jest m.in. systematyzacja dotychczasowych koncepcji badawczych, opracowanie autorskiej definicji pojęcia "literatura osadnicza", ustalenie intertekstualnych nawiązań do tradycji literackiej oraz scharakteryzowanie regionalnej narracji założycielskiej. W toku badań opracowano ponadto hipotezę literackiej tożsamości protetycznej, zinterpretowano elementy schematów fabularnych prozy osadniczej oraz wskazano na redefinicje doświadczenia migracyjnego w literaturze współczesnej.

Najważniejszym efektem realizacji projektu jest monografia Kamili Gieby "Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu" (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universias, Kraków 2018).

Kontakt

Kamila Gieba