ćwiczenie nowoczesności / exercising modernity / modernität üben

o projekcie

Planowany projekt w kolejnych latach będzie miał odsłonę w różnych miastach w Polsce i na świecie, związanych z historią modernizmu. U źródeł takiego założenia jest opisanie w nowy, interdyscyplinarny sposób dziedzictwa polskiej nowoczesności. Wymiar międzynarodowy projektu pozwoli na systematyczne odczytywanie polskich marzeń o modernizacji w europejskim kontekście. W ramach projektu Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben przez cały rok będą realizowane wydarzenia towarzyszące – konferencje, wykłady, warsztaty – skierowane do szerokiej publiczności.

o organizatorze

Instytut Pileckiego w Warszawie to nowa instytucja badawcza i kulturalna, której głównym celem jest utworzenie międzynarodowego archiwum indywidualnych świadectw zbrodni w okupowanej Polsce czasów II wojny światowej. Instytucja podejmuje szerszą refleksją nad doświadczeniem XX wieku i znaczeniem wartości europejskich – demokracji i wolności – poprzez programy stypendialne i badawcze. Na patrona Instytutu został wybrany Witold Pilecki – świadek losów Polaków w okupowanym kraju i tragiczna ofiara obu totalitaryzmów. Z dzisiejszej perspektywy, niezwykły życiorys Pileckiego może stanowić impuls do przemyślenia polskiego doświadczenia nowoczesności: zarówno tej, która przyniosła zagładę Europy, jak i tej, która do dziś jest inspiracją dla kształtowania jej wolności i demokracji.
Instytut Pileckiego w ramach projektu „Ćwiczenie nowoczesności" zaprasza ludzi nauki i kultury do refleksji nad współczesną Europą, dla której punktem wyjścia stanie się namysł nad początkami i źródłami nowoczesności w Polsce, Niemczech i Izraelu, a także jasnymi i ciemnymi stronami dwudziestowiecznych praktyk modernizacyjnych.

-----

about the project

In subsequent years, the project will open in various cities which are linked with the history of modernism, both in Poland and abroad. We aim to describe the legacy of the Polish modernity in a new, interdisciplinary way. The international dimension will allow for a systematic reading of Polish dreams about modernization in the European context. The Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben project will include a host of accompanying events – conferences, lectures and workshops – that will be open to the public and held all year long.

about the organizer

The Pilecki Institute in Warsaw is a new research and cultural institution whose main aim is to build an international archive of personal accounts concerning crimes committed in occupied Poland during the Second World War. Through a number of scholarships and research programs the Institute pursues reflection on the experience of the 20th century and the significance of European values – democracy and freedom. The patron of the Institute, Witold Pilecki, was a witness to the wartime fate of Poles and himself a victim of the German and Soviet totalitarian regimes. From today's perspective, Pilecki's incredible story can prompt us to rethink the Polish experience of modernity in its double aspect: both as the one that brought destruction on Europe and that which continues to serve as an inspiration for promoting freedom and democracy throughout the continent. Under the "Exercising modernity" project, the Pilecki Institute invites scholars and artists to reflect upon modern Europe by studying the beginning and sources of modernity in Poland, Germany and Israel, and by examining the bright and dark sides of the 20th century modernization practices.

----

Über das Projekt

Das geplante Projekt wird in verschiedenen Städten Polens und der Welt stattfinden, die mit der Geschichte der Moderne verbunden sind. Der Fokus liegt hier zunächst auf der Beschreibung einer neuen, interdisziplinären Art und Weise des polnischen Erbes der Moderne. Das internationale Format des Projekts erlaubt die systematische Interpretation eines polnischen Traums der Modernisierung im europäischen Kontext. Im Rahmen des Projekts Ćwiczenie nowoczesności • Exercising modernity • Modernität üben wird über das Jahr verteilt ein umfangreiches Begleitprogramm in Form von Konferenzen, Vorlesungen und Workshops für ein breites Publikum angeboten.

Kontakt


Instytut Pileckiego w Warszawie ul. Foksal 17, Warschau Polen