Besteuerung in EU

Die grenzüberschreitende Besteuerung im Raum der Europäischen Union wurde in den letzten Jahren einem gravierenden Wandel unterzogen. Die Grenzen zwischen nationalem Recht und Europarecht sind fließend geworden; insbesondere weil der Europäische Gerichtshof mit zahlreichen Entscheidungen regelmäßig Einfluss auf die nationalen Rechtsnormen nimmt. Dieser Forschungsbereich analysiert aus ökonomscher Sicht das Zusammenspiel der nationalen Normen mit dem Abkommens- und Europarecht.

---

Zasady transgranicznego opodatkowania w Unii Europejskiej stały się w ostatnich latach obiektem wielu znaczących zmian. W wyniku tych zmian granice między prawem narodowym a prawem wspólnotowym znacząco się rozmyły; wpływ na to miał przede wszystkim fakt, że Trybunał Sprawiedliwości systematycznie wywierał wpływ na prawo narodowe poprzez wydawanie coraz to nowych wyroków. Niniejszy obszar badawczy analizuje z ekonomicznego punktu widzenia wzajemne zależności między prawem narodowym a umowami międzynarodowymi oraz prawem międzynarodowym.

Kontakt