Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych MDSM

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego poszukuje 1 osoby na stanowisko:

Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Działalność pedagogiczna, której celem jest zbliżanie do siebie ludzi mimo dzielących ich różnic językowych czy światopoglądowych, prowadzona jest w Krzyżowej już od początku lat 90. Obecnie przeprowadzamy rocznie ponad sto programów różnego typu, w których bierze udział około dziesięciu tysięcy młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów Europy i świata.

Do zadań nowo zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • koncepcyjne oraz organizacyjne przygotowywanie, realizacja i ewaluacja programów międzynarodowej wymiany młodzieży oraz programów edukacyjnych dla młodzieży,
 • dalsze rozwijanie oferty programowej MDSM oraz profilu pracy z młodzieżą,
 • pozyskiwanie funduszy oraz samodzielne zarządzanie projektami,
 • opieka nad istniejącymi już partnerstwami szkół i programami spotkań w Krzyżowej,
 • włączanie się w inne projekty Fundacji „Krzyżowa".

Wymagane kwalifikacje:

 • umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami edukacji pozaformalnej (przygotowanie trenerskie/pedagogiczne),
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy międzynarodowych projektach młodzieżowych (chętnie również z młodzieżą z mniejszymi szansami) lub pracy społecznej o zbliżonym charakterze,
 • ukończone studia wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (C1), mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość przynajmniej jednej z wiodących dziedzin działalności edukacyjnej MDSM: edukacja włączająca, edukacja historyczna i obywatelska (w tym kontekst wspólnej historii Polski i Niemiec), edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, edukacja medialna.

Wymagane kompetencje:

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na duże obciążenie pracą w trakcie trwania projektów (praca w weekendy, wieczorami).

Oferta ze strony Fundacji:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (zadaniowy czas pracy),
 • doświadczenie pracy w jednej największych organizacji pozarządowych w Polsce,
 • szansa współtworzenia największego domu spotkań młodzieży w Polsce i rozpoznawalnej marki w Europie,
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia w Polsce i za granicą,
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym, międzynarodowym zespole, w zabytkowym kompleksie pałacowym wśród zieleni,
 • praca z międzynarodowymi grupami,
 • możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny zawierający opis sytuacji zawodowych, w których kandydat/ka wykazała się wymaganymi kompetencjami.
 2. Życiorys
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych dokumentach.
 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa" prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa" przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 i 4 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Fundację „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru.


Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia: 31.10.2019, na adres mailowy rekrutacja@krzyzowa.org.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie Fundacji „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze lub przesłanie pocztą na adres: Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć opisem „oferta pracy na stanowisko Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży".

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym poinformowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży jest Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Fundacji Krzyżowa odpowiedzialni za rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Kontakt