Praca & Granty

Praca i finansowanie: Pokaż

Nabór na 2 stanowiska ekspertek/ekspertów | Oferta pracy

Dyscypliny

Nauki o sztuce Kulturoznawstwo Historia Stosunki międzynarodowe Literaturoznawstwo Inna Nauki o polityce Slawistyka Socjologia

Tematy

Area studies Regiony przygraniczne Europa Środkowo-Wschodnia Historia współczesna Dziedzictwo kulturowe Gender history Stosunki polsko-niemieckie Historia Europy Historia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Stosunki polsko-żydowskie Studia nad pamięcią Stosunki polsko-ukraińskie Rzeczpospolita Obojga Narodów Unia polsko-litewska Druga wojna światowa

Opis

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ogłasza nabór na 2 stanowiska ekspertek/ekspertów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy 

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2023 

Podstawa zatrudnienia: 

Umowa o pracę na czas określony, w ramach delegowania do pracy na prawie polskim, na 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego – na maksymalny okres zatrudnienia w formule delegowania wynoszący łącznie z okresem próbnym 36 miesięcy. Pracodawca zapewnia pracownikowi mieszkanie służbowe w ramach użyczenia.

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało: 

 • realizacja przydzielonych projektów naukowych, popularnonaukowych i wydawniczych prowadzonych przez CBH PAN;  
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez CBH PAN; 
 • publikacja artykułów naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i językach obcych; 
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi (w tym niemieckimi i polskimi); 
 • aktywny udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych; 
 • realizacja własnych projektów naukowych.

Wymagania niezbędne:

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych; 
 • doświadczenie w zakresie badań nad historią i problematyką społeczną w stosunkach polsko-niemieckich w kontekście dziejów i współczesności Europy; 
 • udokumentowana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego; 
 • doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i popularnonaukowych; 
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych; 
 • doświadczenie i umiejętność pracy w zespole; 
 • rezydencja podatkowa w Polsce. 

Mile widziane: doświadczenie w zakresie upowszechniania treści za pośrednictwem nowych mediów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny; 
 • życiorys zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 
 • życiorys naukowy obejmujący spis publikacji, wystąpienia na konferencjach, udział w projektach badawczych; 
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnychw celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ekspertki/eksperta”.

Zgłoszenia z tą klauzulą należy przesyłać na adres mailowy: edyta.lisiecka@cbh.pan.pl lub na adres pocztowy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, w terminie do dnia 30 września 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 1 grudnia 2022 r.

Informujemy, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), ul. Majakowskiring 47, D-13156 Berlin, tel. +49 30 486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk (PAN), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN: info@cbh.pan.pl; w PAN: iod@pan.pl 
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; 
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN/PAN; 
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 1 grudnia 2022 r. 
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym; 
 7. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN.

Szczegółowe informacje

Edyta Lisiecka
zespół Pol-Int

Cookie-Hinweis: PL

Polityka prywatności

Pol-Int wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej platformy (cookies techniczne). Dodatkowo prosimy o zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celach analitycznych oraz służących ulepszaniu naszej platformy (cookies statystyczne). W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie.