Artykuł w pracy zbiorowej

Kazimierz Musiał, Dominika Bartnik-Światek (2016)

Rozmrażanie Wschodu. Najnowszy duński dyskurs o Polsce

Praca zbiorowa Polska jako peryferie
Wydawca Tomasz Zarycki
Wydawnictwo Scholar
Miejsce wydania Warszawa
Język Polski

ISBN: 978-83-7383-844-4

The chapter analyses changes in the perception of Poland and Poles in the Danish press after 2009. The authors investigate three major discursive fields of narrative framing, such as freedom, progress and modernity and the field of image-building. In the conclusion a question is posed about the sustainability of the observed changes in the perception.

keywords: stereotypes, Poland, press analysis, framing

pp. 254-267

full text: http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1044748/FULLTEXT01.pdf