Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

  • Krzyżowa, Polska
Dyscypliny:
inne
Kontakt:
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
58-112 Krzyżowa
Polska
Telefon: 74 85 00 300
Faks: 74 85 00 305
sekretariat@krzyzowa.org.pl
http://www.krzyzowa.org.pl

Fundacja „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Siedzibą Fundacji jest kompleks pałacowy w Krzyżowej na Dolnym Śląsku.

Fundacja realizuje projekty na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między narodami; projekty historyczne oraz obywatelskie. W ramach współpracy międzynarodowej odbywa się wiele projektów dla osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. Ponadto prowadzone są warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Ważnym obszarem aktywności Fundacji są działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Fundacja od początku istnienia rozwija w praktyce ideę wolontariatu. Większość prowadzony projektów dostępna jest także dla społeczności lokalnej.

Misja Fundacji

Krzyżowa jest miejscem, które żyje różnorodnością ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Korzystając ze spuścizny duchowej Kręgu z Krzyżowej, opozycji demokratycznej w Europie Środkowej oraz tradycji polsko-niemieckiego pojednania, Fundacja „Krzyżowa" działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Za szczególnie ważną uważamy pracę z młodzieżą. Działanie to ma na celu kształcenie ducha odpowiedzialności i otwartości na innych. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja „Krzyżowa" jako uznane w Europie centrum kształcenia w obszarze edukacji międzynarodowej dla młodzieży i dorosłych angażuje się na rzecz porozumienia europejskiego. Pielęgnuje ona i uaktualnia do współczesnych wyzwań historyczną spuściznę pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów. Tworzy przestrzeń do dialogu na temat różnych historycznych doświadczeń i kultur pamięci oraz aktualnych kwestii społeczno-politycznych naszego kontynentu, rozwijając jednocześnie nowe metody pracy dydaktycznej, w tym artystycznej. Integrację europejską postrzegamy jako ciągły proces i odpowiedzialnie go współtworzymy, uwzględniając wspólne wartości i historię. Europa jest dla nas czymś więcej niż Unia Europejska i dlatego aktywnie wspieramy dialog ze wschodnimi sąsiadami UE. Stanowi to istotny wkład do jeszcze lepszego porozumienia między mieszkańcami naszego kontynentu.

Więcej o Fundacji:
www.krzyzowa.org.pl
FB
@FundacjaKrzyzowa
Twitter @Krzyzowa
Instagram krzyzowa_live

Wzmianki 31: