Steuern und Mobilität von Arbeitskräften

Während der Einfluss von Unternehmenssteuern auf betriebliche Entscheidungen bereits in einer Vielzahl von Studien untersucht wurde, ist das Augenmerk auf die (internationale) Arbeitnehmerbesteuerung deutlich geringer. Dieses Thema soll Gegenstand mehrerer Teilprojekte sein. Bisherige Untersuchungen sind theoretisch-analytisch, aber nicht empirisch angelegt. In einem empirischen Projekt soll auf Basis von OECD-Daten zur Bevölkerungsmobilität der Einfluss von Steuern untersucht werden. Ein weiteres empirisches Projekt soll sich der Bedeutung von Steuern bei grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendungen widmen und die Überwälzung der Arbeitnehmersteuern auf entsendendes bzw. aufnehmendes Unternehmen untersuchen. Zudem ist gemeinsam mit der SGH ein Projekt geplant, das das Zusammenwirken von Mitarbeiterpartizipationen (vgl. das weitere Schwerpunktprojekt „Neue Dimensionen der alten Produktionsfaktoren" unten) und Migration im deutsch-polnischen Kontext untersucht.

---

Podczas gdy wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach stanowił przedmiot wielu prac badawczych, ich uwaga raczej w małym stopniu skupiała się na (transgranicznym) opodatkowaniu pracowników. W związku z tym temat ten będzie obiektem wielu mniejszych projektów. Dotychczas wykonane analizy bazują na teoretyczno-analitycznej płaszczyźnie, lecz nie na płaszczyźnie empirycznej. W planowanym empirycznym projekcie ma zostać przeprowadzone badanie wpływu opodatkowania na podstawie danych OECD na mobilności populacji. Kolejny projekt zostanie poświęcony znaczeniu opodatkowania w kontekście oddelegowania pracowników za granicę jak i przerzuceniu ciężaru podatków pracowniczych na wysyłające lub przyjmujące przedsiębiorstwo. Ponadto inny projekt, realizowany przy współpracy z SGH ma na celu zbadanie udziałów pracowniczych (zob. projekt „Nowe dymensje starych czynników produkcji " poniżej) i migracji w polsko-niemieckim kontekście.

Kontakt