Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób starszych

Nabór tekstów do V tomu Serii "Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology"

Nabór tekstów do V tomu Serii "Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology"

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do opublikowania artykułu
w monografii pt. „Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób starszych" pod redakcją międzynarodowego zespołu: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Naukowa refleksja nad specyfiką pozaformalnego i incydentalnego uczenia się osób starszych w krajach takich jak: Czechy, Polska i Słowacja cechuje się coraz większym dorobkiem naukowo-metodycznym (zob. Határ, 2014). „Uczenie się jest, jak już powszechnie wiadomo, procesem całożyciowym. Dzięki uczeniu się na każdym etapie życia człowiek przygotowuje się do stojących przed nim wyzwań, dzięki czemu może się zmierzyć z nowymi zadaniami, w końcu to uczenie się prowadzi do wszechstronnego rozwoju, jest więc niezbędnym elementem życia człowieka w każdej jego fazie" (Fabiś, 2014, s.76). Edukacja osób w wieku senioralnym staje się kluczem nie tylko do nabywania nowych kompetencji niezbędnych do pełnego uczestnictwa społecznego, lecz przede wszystkim jest szansą na kształtowanie pozytywnych nawyków, wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze: biologicznym, psychicznym, intelektualnym, społecznym i ekonomicznym (zob. Szarota, 2010, s.141). Dlatego też redaktorzy niniejszego tomu postanowi wyodrębnić szereg istotnych obszarów charakteryzujących współczesne rozwiązania i procesy odnoszące się do edukacji osób w późnej dorosłości:

 • Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób w późnej dorosłości;
 • Specyfika uczenia się i nauczania osób starszych;
 • Proces incydentalnego uczenia się w starości;
 • Niezagospodarowane przestrzenie uczenia się osób starszych;
 • Instytucjonalne rozwiązania edukacji seniorów w krajach grupy wyszehradzkiej;
 • Jakość edukacji osób starszych;
 • Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz edukacji osób starszych;
 • Lokalne programy wsparcia edukacji osób starszych;
 • Uniwersytety III Wieku, Kluby seniora, organizacje kościelne – specyfika oferty programowej;
 • Wyzwania stojące przed edukacją osób w późnej dorosłości.

Uwagi techniczne:

Na propozycję Państwa artykułów w postaci krótkiego streszczenia czekamy do 30.04.2015r. Teksty mogą być przygotowane w języku angielskim, czeskim, polskim, słowackim. Wszystkie artykuły przechodzą proces anonimowej recenzji. Redaktorzy zastrzegają możliwość nieprzyjęcia tekstu do druku w wyniku negatywnej recenzji. Finalna wersja monografii posiada numer ISBN i jest umieszczona w systemie Google Books, Academia, ResearchGate oraz na stronie internetowej serii. Każdy z autorów otrzymuje egzemplarz autorski publikacji.

Terminy:

30.04.2015 –ostateczny termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakty powinny zawierać, tytuł, słowa kluczowe, max 400 słów streszczenia, adres kontaktowy oraz imię i nazwisko)

15.05.2015 – potwierdzenie przyjęcia propozycji artykułu

30.06.2015 – ostateczny termin przesłania finalnej wersji artykułu

30.09.2015 – koniec procesu recenzenckiego

Koniec 2015 r. – planowany termin druku publikacji

Adres redakcji: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Do tej pory w ramach serii ukazały się następujące publikacje:

 • Tom I pt. „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě" red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II pt. "Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru" Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III pt. "Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej" red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom V – red. Michał Szyszka – w druku

Adres internetowy serii: http://www.gerontolodzy.wordpress.com

Call for papers for the Volume V of the series "Czech-Polish-Slovakian studies in andragogy and social gerontology"


Dear Sir/Madam. We sincerely invite you to publish the article of the monograph „Non-formal and informal areas of learning process of seniors" edited by the international team: PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Pedagogical University of Cracow).

Scientific reflection on the specifics of non-formal and incidental learning of seniors in such countries as: Czech Republic, Poland and Slovakia area characterized by growing amount of science-methodological achievements (see Hatar, 2014). "Learning is, as it is widely-known, a lifelong process. Due to lifelong learning, a person prepares himself/herself for challenges he/she will have to face, he/she may face new tasks; finally, it is learning that leads to the development, so it is a crucial element of a human life in each of its phases" (Fabiś, 2014, p. 76). Education of people in senior age becomes a key not only to gain new competences crucial for full social participation, but also it is a chance for shaping positive habits, knowledge, skills and basics in biological, psychic, intellectual, social and economic areas (see Szarota, 2010, p.14). Thus, the editors of this volume decided to distinguish a range of significant areas which characterize modern solutions and processes referring to the education of people in late adulthood:

 • Non-formal and informal areas of learning of people in late adulthood;
 • Specifics of learning and teaching of older people;
 • The process of incidental learning in old age;
 • Unused areas of learning of older people;
 • Institutional solutions for education of seniors in the Visegrad Group countries;
 • Senior education quality;
 • The role of the non-government organizations in actions for the sake of education of older people;
 • Local senior education programmes support;
 • Universities of Third Age, Senior clubs, church organization – specifics of the programme offer;
 • Challenges faced by senior education in late adulthood;

Technical note:

We wait for Your propositions of articles in the form of a short summary until April 30, 2015. Papers can be prepared in the English, Czech, Polish or Slovakian language. All the articles undergo the process of the anonymous review. Editors reserve the right not to accept a paper for print as a result of a negative evaluation. The final version of the monograph has a ISBN number and is located in Google Books, Academia, ResearchhGate system and on the series website. Each of the authors shall receive an issue of the publication.

Dates:

30/04/2015 – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, mx. 400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15.05.2015 – confirmation of reception of the article proposition

30.06.2015 final term for sending the final version of the paper

30.09.2015 – end of the editorial process

End of 2015 – planned print term

Editorial office : tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Until now, the following publications were published in the frame of series:

 • Volume 1 „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě" red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Volume 2 "Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru" Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Volume 3 pt. "Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej" red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Volume V– red. Michał Szyszka – during printing process

Series Website: http://www.gerontolodzy.wordpress.com

Bibliography:

Fabiś A. (2014), Uczenie się osób starszych, [w:] A. Chabior, A. Fabiś, J. Wawrzyniak (red.), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Hatar C. (2014), Geragogika, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.

Szarota Z. (2010), Starzenie i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

The Series is under the patronage of the Minister of Labour and Social Policy.

Kontakt

Łukasz Tomczyk
Ingardena