Jobs & Funding

Jobs & Funding: Show

Nabór na stanowisko koordynatorki/koordynatora projektów naukowych | Vacancy

Disciplines

Communication studies Cultural studies History International relations Literary studies Political science Slavic studies

Description

Dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie ogłasza nabór na stanowiskokoordynatorki/koordynatora projektów naukowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie (CBH PAN), Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy
 • Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, w tym 3-miesięczny okres próbny, a po jego upływie i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego – na maksymalny okres zatrudnienia na prawie niemieckim wynoszący łącznie z okresem próbnym 24 miesiące.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • nadzorowanie przebiegu projektów naukowych realizowanych przez ekspertów CBH PAN, w tym sprawdzanie wniosków o dofinansowanie i sprawozdań rozliczeniowych projektów;
 • pisanie i redakcja tekstów promujących działalność CBH PAN w języku niemieckim, polskim i angielskim;
 • działalność PR, w tym prowadzenie strony internetowej CBH PAN, profilu Facebook i konta na YouTube oraz opracowywanie i wysyłka newsletterów;
 • nawiązywanie współpracy i komunikacja z instytucjami partnerskimi;
 • bieżące tłumaczenia z języka polskiego i angielskiego na język niemiecki na potrzeby pracowników CBH PAN.

Wymagania niezbędne:

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie języka ojczystego, biegła znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • ukończone studia wyższe w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów naukowych i/lub popularnonaukowych;
 • wiedza o historii stosunków polsko-niemieckich oraz znajomość niemieckiego i polskiego środowiska naukowego;
 • umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, umiejętność obsługi mediów społecznościowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Berlinie oraz Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko koordynatora projektów naukowych”.

Zgłoszenia z tą klauzulą należy przesyłać na adres mailowy: info@cbh.pan.pl w terminie do dnia 30.06.2023 r.Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami,a rozmowy rekrutacyjne z wybranymi osobami odbędą się online. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.08.2023 r.

Informujemy, że:

 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanychw ramach procesu rekrutacji jest Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), Majakowskiring 47, 13156 Berlin, Niemcy, tel. +49 30 486 285 40, e-mail: info@cbh.pan.pl, oraz Polska Akademia Nauk (PAN), pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl;
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej w CBH PAN: info@cbh.pan.pl; w PAN: iod@pan.pl.
 3. podanie danych, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP), jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie, o którym mowa w art. 221 § KP, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyła Pani/Pan do nas więcej danych osobowych niż wskazano w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników CBH PAN;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.08.2023 r.;
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

     8. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez CBH PAN/PAN. 

Pol-Int team

Privacy policy

Pol-Int uses cookies to ensure our website works properly (required cookies). We also ask for your permission to use cookies for analytical purposes (statistical cookies). You can manage or revise your cookie settings at any time.