Journal article

Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (2016)

Transaction Costs and Export Intensification – The Cases of Poland and Hungary

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 4 (2016)
Page references 123-139

ISSN: 2082-6737 (Online)

The purpose of this paper is to explain if and how foreign sales are affected by the level of transaction costs within industries in Poland and Hungary. The main hypotheses reflect the potential correlation for different types of industries. The paper attempts to transfer the notion of transaction costs, originally applied at the micro-perspective level, to the analysis of industries using a mesoeconomic perspective. We argue that transactions cost levels influence the overall willingness to expand abroad. While there has been much research carried out in the area of export intensification of particular companies, few empirical studies can be found concerning entire industries.

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy i w jaki sposób koszty transakcyjne branży wpływają na wielkość zagranicznej sprzedaży. Przyjęte hipotezy dotyczą potencjalnych korelacji dla różnych rodzajów branż w Polsce i na Węgrzech. W pracy przełożono koncepcję kosztów transakcyjnych, zasadniczo stosowaną w analizie mikroekonomicznej, na poziom analizy branż (perspektywa mezoekonomiczna). Zakłada się, że poziom kosztów transakcyjnych może decydować o ogólnej chęci podjęcia internacjonalizacji przez branżę. Do tej pory kwestia ta była szeroko poruszana w odniesieniu do samych przedsiębiorstw, lecz niewiele jest badań, które podnosiłyby ją przy na wyższym poziomie agregacji, jak branże czy całe gospodarki.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0033

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...