Journal article

Radosław Dziuba (2016)

Sustainable Development of Tourism – EU Ecolabel Standards Illustrated Using the Example of Poland

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 2 (2016)
Page references 111-128

ISSN: 2082-6737 (Online)

Tourism, as one of the biggest and fastest growing industries in the world, has an enormous impact on the achievements of the Europe 2020 growth strategy. The main factor influencing its effectiveness, based on achievement of strategy indicators, is tourist infrastructure, which is understood as hotel and restaurant facilities used by tourists coming to a particular area to meet their needs associated with passive and active tourism. To achieve the highest effectiveness in this regard, the European Union has established the scheme of Ecolabel standards, implemented in individual countries through independent certification, compliance with which means that the strategy's assumptions can be effectively implemented. According to experts, managing a facility in compliance with Ecolabel standards today is an example of innovative hotel management. In addition to the benefits resulting from taking care of the environment, the certification also allows for a reduction of the operating costs of a facility. This paper aims at verifying - through an econometric model – research hypotheses related to the reduction in operating costs of a facility that complies with the certification standards.

Streszczenie

Turystyka jako jedna z największych oraz najszybciej rozwijających się branż na świecie ma ogromny wpływ na osiągnięcia strategii rozwoju Europa 2020. Głównym czynnikiem wpływającym na efektywność osiągnięcia wskaźników strategii jest infrastruktura turystyczna rozumiana jako baza hotelowa oraz gastronomiczna, która służy przyjeżdżającym na dany obszar turystom w zaspokajaniu ich potrzeb związanych z bierną oraz aktywną turystyką. W celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności w tym zakresie Unia Europejska opracowała system norm Ecolabel wdrażanych w poszczególnych państwach poprzez niezależną certyfikację, których spełnianie pozwala efektywnie realizować założenia strategii. Zdaniem ekspertów prowadzenie obiektu zgodnie z normami Ecolabel jest dziś przykładem innowacyjnego zarządzania hotelem. Poza korzyściami wynikającymi z dbałości o środowisko naturalne certyfikacja pozwala również na obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu. Poniższy artykuł ma na celu zweryfikowanie poprzez model ekonometryczny hipotezy badawczej dotyczącej obniżenia kosztów funkcjonowania obiektu spełniającego normy certyfikacji ekologicznej.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0016

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...