Journal article

Arkadiusz Kijek (2017)

Spectral Analysis Of Business Cycles In The Visegrad Group Countries

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 20: 2 (2017)
Page references 53-71

ISSN: 2082-6737 (Online)

This paper examines the business cycle properties of Visegrad group countries. The main objective is to identify business cycles in these countries and to study the relationships between them. The author applies a modification of the Fourier analysis to estimate cycle amplitudes and frequencies. This allows for a more precise estimation of cycle characteristics than the traditional approach. The cross-spectral analysis of GDP cyclical components for the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia makes it possible to assess the degree of business cycle synchronization between the countries.

Streszczenie

W artykule zbadano właściwości cykli koniunkturalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem jest identyfikacja cykli koniunkturalnych w tych państwach i analiza powiązań pomiędzy nimi. Autor wykorzystuje modyfikację transformaty Fouriera do estymacji amplitud i częstotliwości cykli. Pozwala ona na precyzyjniejsze oszacowanie charakterystyk cykli niż w tradycyjnym podejściu. Analiza cross-spektralna komponentów cyklicznych PKB dla Czech, Węgier, Polski i Słowacji umożliwiła ocenę stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2017-0012

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2017.2...