Journal article

Dorota Michalak (2016)

A Comparative Analysis of Initiatives and Adaptation Measures to Climate Change Undertaken in Poland and Western Europe

Journal Comparative Economic Research
Short title of the journal CER
Number/Volume 19: 4 (2016)
Page references 107-122

ISSN: 2082-6737 (Online)

Climate change is one of the greatest contemporary threats to our planet's environmental, social and economic well-being, accompanied by major changes in life support systems on Earth, where the far-reaching effects will be felt in the coming decades. The Earth's climate is warming rapidly due to emissions of greenhouse gases caused by human activities such as burning fossil fuels and deforestation.

The Stern Report predicts that in the long term, climate change could cut global gross domestic product (GDP) by 5 to 20% or more each year if it is not brought under control by reducing greenhouse gas emissions.

The purpose of this paper is to compare the degree of influence of climate change on the economies of Western Europe and comparing national strategies for adaptation to climate change in selected countries of Western Europe and Poland.

The analysis of the main initiatives for adaptation to climate change in selected countries of Western Europe and Poland relate to key issues mentioned in the strategic documents of the European Commission. In the United Kingdom the main emphasis is on the reduction of greenhouse gases as a form of preventive action, rather than adaptation to climate change. All strategies recognize the importance of raising public awareness about the negative effects of climate change and the importance of preparing adaptation measures, and stress the need to support the critical and most sensitive sectors of the European economy – forestry, agriculture and fisheries. The Polish strategy of adaptation to climate change does not deviate from the strategy of these countries of Western Europe, but it must be emphasized that this is only a document listing recommendations on the scope of operations of adaptation to climate change. Its realization is a separate issue.

Streszczenie

Zmiany klimatu to jedno z największych współczesnych zagrożeń dla naszej planety w wymiarze środowiskowym, społecznym i gospodarczym. Następują wielkie zmiany w systemach podtrzymujących życie na Ziemi, których dalekosiężne skutki odczuwalne będą w nadchodzących dziesięcioleciach. Klimat Ziemi gwałtownie się ociepla w wyniku emisji gazów cieplarnianych spowodowanej działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych oraz wylesianie. Raport Sterna przewiduje, że w dłuższej perspektywie zmiany klimatu mogą zmniejszyć globalny produkt krajowy brutto (PKB) o 5 do 20% lub więcej każdego roku, jeśli nie zostaną one poddane kontroli poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Celem niniejszego artykułu jest porównanie stopnia wpływu zmian klimatu na gospodarkę krajów Europy Zachodniej i porównanie krajowych strategii adaptacji do zmian klimatu w wybranych państwach Europy Zachodniej i w Polsce. Z przeprowadzonej analizy głównych programów adaptacyjnych do zmian klimatu w wybranych Państwach Europy Zachodniej i Polsce wynika, że dotyczą one kwestii kluczowych wymienianych w dokumentach strategicznych Komisji Europejskiej. Jedynie Wielka Brytania główny nacisk kładzie na obniżenie gazów cieplarnianych, czyli prowadzenie działań zapobiegawczych a nie przystosowawczych do zmian klimatu. We wszystkich strategiach podkreśla się istotność podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat negatywnych skutków zmian klimatu i istotności prowadzenia działań adaptacyjnych oraz podkreśla się konieczność wsparcia kluczowych i najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki europejskiej – leśnictwa, rolnictwa i rybołówstwa. Polska strategia działań adaptacyjnych do zmian klimatu swym poziomem nie odbiega od strategii wymienionych państw Europy Zachodniej, jednak należy podkreślić, że jest to tylko i wyłącznie dokument wymieniający zalecenia co do zakresu prowadzonych działań adaptacyjnych do zmian klimatu, jego realizacja to już odrębna kwestia.

DOI: https://doi.org/10.1515/cer-2016-0032

PDF: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cer.2016.1...