Edited volume

(red.) Adam Dziurok, Bernard Linek (2021)

Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 3: Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy

Publishing house Instytut Śląski, IPN Oddział Katowice
Place of publication Opole
Page references 352
Series Górny Śląsk w Polsce Ludowej
Language Polish

ISBN: 978-83-8229-246-6

Adam Dziurok, Bernard Linek (red.), Górny Śląsk w Polsce Ludowej, t. 3, Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy, Katowice – Opole 2021, s. 352. ISBN2: 978-83-7126-381-1. ISBN1: 978-83-8229-246-6.
Na rynku wydawniczym ukazał się trzeci tom z serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej" wydawanej wspólnie przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i opolski Instytut Śląski i przybliżającej wybrane aspekty przemian politycznych, społecznych i kulturalnych na powojennym Górnym Śląsku. Nosi on tytuł Wysiedlenia – emigracje – przyjazdy. Zamieszczone w nim artykuły koncentrują się na trzech podstawowych typach migracji: przymusowych przemieszczeniach powojennych, przyjazdach w poszukiwaniu lepszych warunków życia i wyjazdach wymuszonych politycznie.
Zagadnienia te wyznaczyły strukturę niniejszej publikacji. Pierwsza część omawia wysiedlenie ludności niemieckiej oraz deportacje ludności górnośląskiej na Wschód. Przybliża również obie tzw. repatriacje Polaków ze Wschodu. Druga część prezentuje dwie akcje łączenia rodzin oraz przyjazdy na Górny Śląsk Polaków z Francji i ludności z innych regionów Polski w poszukiwaniu pracy. Część „polityczna" przedstawia usuwanie kapłanów katolickich i sióstr zakonnych z Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego oraz z diecezji katowickiej, a także działania komunistycznego aparatu mające na celu skłonienie do emigracji opozycji politycznej z początku lat osiemdziesiątych XX w. oraz elit mniejszości niemieckiej.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych tomów, studia popularnonaukowe są wzbogacone fragmentami różnych źródeł, które nie tylko „dopowiadają" opisywane wydarzenia, lecz także nadają im często bardziej indywidualny i szczegółowy charakter. Całość jest bogato ilustrowana i opatrzona podstawową literaturą przedmiotu.
Więcej zob.: Seria Górny Śląsk w Polsce Ludowej – Instytut Śląski (instytutslaski.pl)


___

Adam Dziurok, Bernard Linek (ed.), Upper Silesia in People's Republic of Poland, vol. 3, Displacements – Emigrations – Arrivals, Katowice–Opole 2021, 352 pages. ISBN2: 978-83-7126-381-1. ISBN1: 978-83-8229-246-6.
The third volume of the series „Upper Silesia in People's Republic of Poland" has just emerged on the bookstore market. The series is published jointly by the Katowice branch of the Institute of National Rememberance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation (IPN) and the Silesian Institute in Opole. It brings the reader closer to selected aspects of political, social and cultural changes in the post-war Upper Silesia. The title of the volume is Displacements – Emigrations – Arrivals. The articles included focus upon three basic types of migration: forced post-war relocations, arrivals in search of better living conditions and politically coerced departures.
These issues have determined the structure of this publication. The first part is devoted to the displacement of German people and the deportation of Upper Silesian population to the East. It also relates to both instances of the so-called repatriation of Poles from the East. The second part presents two actions of family reunification and the arrivals of Poles from France and people from other regions of Poland in Upper Silesia in search of employment. The "political" part describes the removal of Catholic priests and nuns from the Apostolic Administration of Opole Silesia and the Katowice diocese, as well as actions of the communist apparatus in the early 1980s aimed at inducing the political opposition and the German minority elite to emigrate.
As with the earlier volumes, these popular research studies are enriched with fragments quoted from various sources, which do not only "supplement" the events described, but also render a more individual and detailed character. The content is accompanied by rich illustration material and basic subject literature is provided.
More: instytutslaski.pl