Monograph

Bernard Linek (2020)

Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku. Powstanie – życie społeczne – totalitarne piętno (wybór artykułów)

Publishing house Instytut Śląski
Place of publication Opole
Page references 384
Language Polish

ISBN: 978-83-7126-367-5

Dla niniejszego wyboru dziesięciu studiów, publikowanych przez autora w okresie ostatnich dwóch dekad, te oba typy miast górnośląskich [powstałe w XIX w. miasto industrialne i starsze, lokacyjne] stanowią jedynie ważne kulisy dociekań, gdyż w centrum ich znajdują się mieszkańcy górnośląskich komun i opis zjawisk, które doprowadziły do stworzenia w regionie specyficznego społeczeństwa nowoczesnego. Z jednej strony ze znaczną przewagą robotników, najważniejszej grupy dla nowoczesności, a z drugiej – społeczeństwa dalej mocno tradycjonalistycznego i osadzonego w systemie wartości charakterystycznym raczej dla mieszkańców obszarów wiejskich.
Z Od autora

For the present collection of ten studies, published by the author in the course of the recent two decades, both types of Upper Silesian towns [the industrial town that appeared in the 19th century and the older type – the location town] merely form a substantial background for the research, since in the focal point of these studies there are inhabitants of Upper Silesian communes, as well as the description of the phenomena that led to the creation of a specific modern society in the region. On one hand, this society consisted – in the overwhelming majority – of workers, the most significant group from the viewpoint of the modernity, on the other hand – of a group still more traditionalist and embedded in the system of values characteristic – to a greater extent – of inhabitants of rural areas.
From The Author's Preface


Więcej informacji i możliwość zakupu: https://instytutslaski.pl/ksiegarnia/gornoslaskie-miasta-w-xix-i-xx-wieku-powstanie-zycie-spoleczne-totalitarne-pietno-wybor-artykulow/