Edited volume

red. Adam Dziurok, Piotr Madajczyk i Sebastian Rosenbaum (2016)

Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989

Publishing house Instytut Pamięci Narodowej
Place of publication Warszawa
Page references 612 S.
Language Polish

ISBN: 978-83-8098-039-6

Przed 1989 r. badania nad historią Niemców w Polsce po II wojnie światowej podlegały ograniczeniom, wynikającym z uwarunkowań systemu komunistycznego. Jak pisze we wstępie do niniejszego tomu prof. Piotr Madajczyk, w PRL obowiązywała oficjalnie „doktryna głosząca, że wraz z zakończeniem wojny zamknął się proces formowania Polski jako państwa narodowego, w którym mniejszości etniczne mają znaczenie

marginalne". Przemiany lat dziewięćdziesiątych XX w. otworzyły przed historykami nowe perspektywy, co zaowocowało wieloma opracowaniami poświęconymi różnym zagadnieniom z dziejów polskich Niemców. Niniejszą książkę traktować można do pewnego stopnia jako podsumowanie dwudziestopięcioletniego dorobku historiografii, ale także ukazanie obecnego stanu badań dotyczących ludności niemieckiej, zamieszkującej Polskę w latach 1945–1989. W tomie zamieszczono referaty wygłoszone na konferencji „Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce 1945–1989", która odbyła się w dniach 28–29 listopada 2013 r. w Gliwicach.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców".