Monograph

Marceli Tureczek (2020)

Dzwony pożyczone. Studia historyczne i prawne nad problematyką strat dóbr kultury

Publishing house Instytut Zachodni
Place of publication Poznań
Page references 249
Language Polish

ISBN: 978-83-66412-03-3

Dzwony to nie tylko zabytki ludwisarstwa, ale przede wszystkim dobra kultury. Autor pracy Dzwony pożyczone skupia się na aspekcie historyczno-prawnym strat wojennych w dziedzinie kultury na obszarze dawnych niemieckich prowincji wschodnich.

Na przykładzie dzwonów Marceli Tureczek ukazuje spór w relacjach polsko-niemieckich co do prawnego statusu dóbr kultury pochodzących z terenów zachodniej Polski. Strona polska, powołując się na konwencję haską, pozostaje na stanowisku, iż dobra kultury wywiezione stąd w okresie II wojny światowej przez osoby i instytucje niemieckie przynależą do tego obszaru. Strona niemiecka stoi na gruncie zasady podążania dóbr kultury za ludnością, co ma potwierdzać prawo własności byłych niemieckich mieszkańców tych obszarów do obiektów przemieszczonych w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu.

https://www.iz.poznan.pl/biblioteka/2020/11/30/dzwony-pozyczone-studia-historyczne-i-prawne-nad-problematyka-strat-dobr-kultury/