Journal

Instytut Zachodni (since 1945)

Przegląd Zachodni nr 2/2018

Frequency quarterly
Language Polish

ISSN: 0033-2437

Przeobrażenia niemieckiej sceny politycznej widoczne w składzie Bundestagu XIX kadencji potwierdziły trwałość procesów diagnozowanych już wcześniej na podstawie rezultatów wyborów do parlamentów krajów federacji. Dekompozycji ulega sięgający czasów Konrada Adenauera model partyjny i parlamentarny, nieco tylko zmodyfikowany przez zjednoczenie Niemiec. Zaskoczeniem była skala ostatniego niepowodzenia socjaldemokracji, bez wątpienia jesteśmy też świadkami schyłku epoki kanclerz Angeli Merkel, postaci dynamicznie kształtującej politykę europejską w czasie wielorakich kryzysów. Niemieckie wybory dokonują się w wewnętrznym porządku ustrojowym, ale ich odzwierciedlenie w relacjach europejskich i światowych z mocą przesądza o pozycji państwa oraz jego reprezentantów decydujących o wektorach polityki międzynarodowej. Kolejne opracowania traktują o jej aspektach ekonomicznych, transatlantyckich czy europejskim postrzeganiu niemieckich decyzji powziętych wobec kryzysu migracyjnego.

Tytuł opatrujący niniejsze wydanie kwartalnika Instytutu Zachodniego ma jednak wieloznaczny wydźwięk. Geneza zmieniających rzeczywistość niemieckich wyborów tkwi w doświadczeniach jednostek, o czym przypominają życiorysy działaczek chadeckich. Kontrapunktami historycznymi dla nich jest szkic do biografii Jutty Rudiger czy rekomendowana wśród ocen i omówień monografia Heinricha Reinefahrta, ukazujące mroczne konsekwencje wyborów poczynionych na rzecz służby destrukcyjnej ideologii. Jeszcze innym charakterem odznacza się sfera kultury – w omawianym tu przypadku edukacja muzyczna, afirmująca integrację i dialog jako narzędzia pokojowej współpracy między narodami.NIEMIECKIE WYBORY

Od Redakcji

Piotr Kubiak, Wybory do Bundestagu z 24 września 2017 roku i ich następstwa

Bogdan Koszel, Wielcy przegrani. Socjaldemokratyczni kandydacina kanclerza Niemiec w latach 2009-2017

Jürgen Wandel, The economic policy balance sheet of the era Merkel. An Erhardian perspective

Karol Janoś, Jacek Kubera, Reformy strefy euro. Niemcy wobecpropozycji Francji i Komisji Europejskiej

Jadwiga Kiwerska, Relacje amerykańsko-niemieckie w erze Merkel

Ewa Godlewska, Polityka imigracyjna kanclerz Angeli Merkelz perspektywy austriackiej

Marlena Piotrowska,Czołowe działaczki polityczne CDU/CSU w Niemczech – początki ich zainteresowania polityką

Maria Wagińska-Marzec, Barenboim-Said-Akademie – eksperymentalna uczelnia muzyczna wBerlinie

Joanna Ciesielska-Klikowska, Współpraca Chin z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w ramach inicjatywy 16+1 – perspektywa niemiecka

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, W służbie młodzieży?Życie,działalność i poglądy polityczne dr Jutty Rüdiger, przywódczyniBund Deutscher Mädel (1910-2001)

Monika Jania-Szczechowiak, Wokół sporu o status i charakter obozu w okupowanym Konstantynowie kołoŁodziw latach 1940-1943

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

Radosław Potorski, Rafał Willa, Analiza krytyczna mechanizmów konsultacji on-line Komisji Europejskiej oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej a propozycje na rzecz zwiększenia partycypacji publicznej w Polsce

Agnieszka Bielawska, Angela Merkel wobec napływu syryjskich imigrantów do RFN wlatach 2015-2017

RAPORTY Z BADAŃ

Barbara Jurkowska, Demografia i jej wpływ na rynek mieszkaniowy oraz sytuację społeczno-gospodarczą pogranicza polsko-niemieckiego (w świetle opinii jednostek samorządu terytorialnego podregionu gorzowskiego)

OCENY I OMÓWIENIA

Philipp Marti, Sprawa Reinefartha. Kat powstania warszawskiegoczy szacowny obywatel (omów. Wojciech Wichert)

Erhard Cziomer, Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji oraz kryzysów gospodarczych i finansowo- -politycznych po 2007 roku (omów.BogdanKoszel)

Z KRONIKI NAUKOWEJ

Kamil Szubart, 21. ForumEuropejskie: w stronę Europejskiego

Bezpieczeństwa i Unii Obronnej

KamilSzubart, XXIV Rada Ministerialna OBWE

Magdalena Bainczyk, Aspekty historyczne i prawne odpowiedzialności Niemiec za szkody wynikające z II wojny światowej

WSPOMNIENIA

Marek Andrzejewski, Profesor Bogusław Drewniak (1927-2017)

Marek Nowak, Andrzej Przestalski, Profesor Michał Chmara (1940-2018)