Edited volume

Dominik Owczarek (red.), współpraca Maciej Pańków, Jan Czarzasty, Małgorzata Koziarek (2018)

Nowe formy pracy w Polsce

Publishing house Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Page references 92
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-330-3

Od co najmniej trzech dekad w Europie obserwujemy odejście od standardowych sposobów organizowania pracy w kierunku rozwiązań bardziej elastycznych. Związane jest to z przemianą modelu gospodarki (od fordowskiego do postfordowskiego), a w ostatnich latach także z rewolucją cyfrową wyrażającą się w upowszechnieniu komputerów, urządzeń mobilnych połączonych internetem. Nowe rozwiązania otwierają pole możliwościom wykonywania pracy, ale również mogą wiązać się z prekaryzacją, zmniejszeniem zabezpieczenia społecznego czy korozją zbiorowych stosunków pracy. Eurofound – agencja Komisji Europejskiej – zaproponowała w 2015 roku klasyfikację najnowszych, powstałych w XXI wieku nowych form pracy. Obejmuje ona dziewięć dotychczas niewystępujących zjawisk, opierając się na przeprowadzonym przeglądzie rynków pracy w Unii Europejskiej. Należą do nich:

• dzielenie się pracownikiem (employee sharing),

• dzielenie stanowiska pracy (job sharing),

• zarządzanie tymczasowe (interim management),

• praca dorywcza (casual work),

• praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych

• (ICT-mobile work),

• praca za talony (voucher-based work),

• praca portfelowa (portfolio work),

• praca platformowa (crowd employment),

• zatrudnienie wspólne (collaborative employment

Niniejszy raport zawiera wnioski z szerokiego badania nowych form pracy w Polsce, w oparciu o reprezentatywne ogólnopolskie badania sondażowe i pogłębione badania jakościowe. Raport powstał w ramach międzynarodowego projektu pt. „The Adaptation of Industrial Relation towards the New Forms of Work".