Nabór wniosków na wymianę bilateralną naukowców z Niemcami

NAWA ponownie zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Federalną Niemiec. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Niemiec. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

- uczelnie,

- instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

- instytuty badawcze,

- instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.

Contact