Edited volume

Małgorzata Druciarek, Izabela Przybysz (2018)

Działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach. Raport z badań jakościowych

Publishing house Instytut Spraw Publicznych
Place of publication Warszawa
Page references 33
Language Polish

ISBN: 978-83-7689-325-9

Realizacja badania empirycznego miała na celu uzyskanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze: w jaki sposób zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana w średnich firmach? Niniejszy raport podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich opisano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicielek i przedstawicieli firm. Ta część zakończona jest opisem dobrych praktyk zaobserwowanych w firmach. Drugą część poświęcono analizie opinii ekspertek. Na końcu raportu zamieszczone zostały rekomendacje.