Stypendium Badawcze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych / Scholarship offered by the Western and Northern Territories Network Consortium

Dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" ogłasza konkurs na stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla badaczy spoza Polski.

Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

W ramach stypendium stworzona zostanie możliwość prezentacji własnych badań i poddania ich naukowej dyskusji.

Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które:

a.posiadają obywatelstwo inne niż polskie,

b.nie ukończyły 35 roku życia,

c.są absolwentami studiów humanistycznych lub społecznych,

d.prowadzą za granicą badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich i Północnych Polski,

e.posługują się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.

Stypendium może trwać od 1 do 3 miesięcy. W czasie pobytu w jednym z polskich ośrodków badawczych wskazanych w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 5400,00 zł netto miesięcznie.

Aby przystąpić do konkursu, Kandydat powinien do dnia 15 stycznia 2019 r. przesłać na adres poczty elektronicznej: scholar@szzip.pl wypełniony wniosek o stypendium wraz z kompletem załączników, zgodnie z §6 Regulaminu Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Sieci Ziem Zachodnich i Północnych www.szzip.pl. Osoby, którym przyznano stypendium, otrzymają również wiadomość pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje na temat zasad aplikowania i realizacji stypendium znajdują się w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. W razie pytań prosimy o kontakt pod podanym adresem e-mail (scholar@szzip.pl).

***

The Director of the Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" (The "Remembrance and Future" Centre) wishes to announce a contest for a scholarship offered by the Western and Northern Territories Network Consortium for researchers from abroad.

The scholarship is aimed at people who are conducting research abroad in a topic related to the past and present of those territories attached to Poland in 1945.

Residing in one of the cities of the Western and Northern Territories Network will enable the recipient to access documents from the archives in Opole, Olsztyn, Szczecin, Wrocław, and Poznań and also gain familiarity with the state of Polish research in this area.

As part of the scholarship, the successful recipient(s) will be able to present their findings at a scholarly seminar.

The contest is addressed at a person who:

a.holds a nationality other than Polish,

b.is no older than 35 years of age,

c.is a graduate in the humanities or social sciences,

d.is conducting research abroad in a topic related to the past or the present of the Western and Northern Territories,

e.has a communicative knowledge of Polish and is fluent in English or German.

The scholarship can last from one to three months. During their stay at one of the Polish research centres listed in the Rules of the Western and Northern Territories Network Scholarship, the recipient will receive a monthly study grant of PLN 5,400 net.

To enter the contest, a candidate must send to scholar@szzip.pl by 15 January 2019 a completed application with all the necessary attachments according to §6 of the Rules of the Western and Northern Territories Network Scholarship.

The list of scholarship winners will be publicly announced on the website of the Western and Northern Territories Network (www.szzip.pl). The winners will be notified by email.

Detailed information about the rules for applications and fulfilment of the scholarship are included in the Rules of the Western and Northern Territories Network Scholarship. If you have any questions, please contact us: scholar@szzip.pl

Contact

Marcin Musiał