05.04. until 06.04.2019 in Wrocław, Poland

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/7236

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Pojęcie kategoria słowo w teorii i praktyce.

Pełne zrozumienie ich funkcji determinuje jednoznaczne eksplikacje oraz interpretacje postrzeganych procesów komunikacji językowej w perspektywie zarówno synchronicznej, jak i diachronicznej. Pojęcie bowiem to podstawowa jednostka wiedzy w procesach kategoryzacji i konceptualizacji.

Wyniki badań prezentowane podczas organizowanej przez nas konferencji przyczynią się do pogłębienia refleksji teoretyczno-praktycznej.

Szczególnej uwadze pragniemy poświęcić następujące zagadnienia:

 1. Pojęcie jednostki leksykalne
 2. Metaforyzacja znaczeń
 3. Ewolucja metod opisu znaczenia i intencji komunikacyjnej
 4. Scena semantyczna i rama pragmatyczna nowego słownictwa w polszczyźnie
 5. Metody badania cech gramatycznych, znaczeniowych, pragmatycznych słownictwa
 6. Historia polskich jednostek leksykalnych
 7. Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa
 8. Zmiany semantyczne w opisie słownictwa
 9. Semantyka strukturalna vs. semantyka kognitywna
 10. Klasyczny model kategoryzacji
 11. Pojęcie leksykalne w teorii pojęć i modeli
 12. Klasa otwarta, klasa zamknięta w kognitywistyce

Komitet naukowy

 • PROF. DR HAB. ALICJA NAGÓRKO, HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN
 • PROF. DR HAB. KRYSTYNA KLESZCZOWA, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UŚ
 • PROF. DR HAB. TADEUSZ PIOTROWSKI, INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ UWR
 • PROF. DR HAB. TADEUSZ ZGÓŁKA, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UAM
 • PROF. DR HAB. MIROSŁAW BAŃKO, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UW
 • PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
 • PROF. DR HAB. ELŻBIETA SĘKOWSKA, INSTYTUT POLSONISTYKI STOSOWANEJ UW
 • PROF. DR HAB. RYSZARD TOKARSKI, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UMCS
 • PROF. DR HAB. ALDONA SKUDRZYK, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UŚ
 • DR HAB. WALDEMAR ŻARSKI, PROF. UWR , INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UWR
 • DR HAB. AGNIESZKA LIBURA, PROF. UWR , INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UWR
 • DR HAB. MAGDALENA PASTUCH, PROF. UŚ, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UŚ
 • DR HAB. MARIA KRAUZ, PROF. UR, INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA UR
 • DR HAB. ELŻBIETA JAMROZIK, PROF. UW, INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ UW
 • DR HAB. DOROTA ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UW
 • DR HAB. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UW

Komitet organizacyjny

 • Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr Przewodniczący komitetu organizacyjnego, tel. 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarski@uwr.edu.pl
 • mgr Adam Dombrowski, UWr sekretarz konferencji, tel.: 662 320 029, e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl
 • mgr Maria Rudnicka, UWr
 • mgr Natalia Dobrzeniecka, UWr
 • mgr Anna Śliwicka, UWr

Czas wystąpienia: 15 minut

Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nakiera 15b Wrocław

Zgłoszenia wg załączonego formularza prosimy przesyłać na adres pojecie.kategoria.slowo2019@gmail.com do 1.02.2019 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla doktorantów – 200 zł) i obejmuje koszty:

– organizacji konferencji, obiadów, uroczystej kolacji i przerw kawowych, materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej. Nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w monografii książkowej.

Terminarz:

1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – 1.02.2019 r.

2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – 15.02.2019 r.

3. Rozesłanie programu konferencji – 15.03.2019 r.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy kierować na adres e-mail konferencji.

Contact

Adam Dombrowski