NPRH 11H 12 0085 81

Kobiety w Polsce 1944-1989

Projekt stawia pytania o: założenia i rezultaty polityki wobec kobiet w systemie realnego socjalizmu na przykładzie powojennej Polski, o zasięg i znaczenie ówczesnej emancypacji oraz projektów modernizacyjnych, ich podobieństwa/różnice w stosunku do wzorów radzieckich z jednej strony, a zachodnich z drugiej, o konsekwencje urbanizacji i industrializacji, o różnice w sferze życia codziennego między miastem a wsią. Próbą odpowiedzi na te pytania ma być wieńczące projekt opracowanie syntetyczne przygotowane przez czteroosobowy zespół badawczy (Katarzyna Stańczak-Wiślicz/IBL PAN Warszawa, Piotr Perkowski/ Uniwersytet Gdański, Barbara Klich-Kluczewska/UJ Kraków, Małgorzata Fidelis/ University of Illinois, Chicago). Uczestnicy projektu reprezentują podobne podejście metodologiczne i zainteresowanie dziejami społecznymi; mają ponadto doświadczenie we wspólnej pracy. Stworzenie zespołu, którego członkowie uczestniczą w rozmaitych projektach, także międzynarodowych, pozwoli na nowoczesne opracowanie tematu ważnego dla polskiej historiografii i otwierającego pole dla międzynarodowych porównań.

Projekt zakłada odwołanie się do kategorii gender jako ważnego narzędzia analizy historycznej oraz warsztatu historii kulturowej (new cultural history), w ostatnich latach wykorzystywanego w światowej i polskiej historiografii. Pozwoliło to na stworzenie kwestionariusza badawczego podejmującego tematy nowe w refleksji nad dziejami społecznymi powojennej Polski. Będą to zagadnienia: życia rodzinnego i gospodarstwa domowego, pracy, edukacji i modelu wychowania w zależności od płci, udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i religijnym, przedstawień kobiet w tekstach kultury epoki, zdrowia, reprodukcji i seksualności, stosunku do ciała, w tym mody, urody i higieny. Realizacja tak zakrojonego kwestionariusza otwiera pole dla porównań na arenie międzynarodowej, może służyć wprowadzeniu tematu dziejów społecznych Polski w orbitę zainteresowań historyków z innych krajów.

kierownik projektu: dr Katarzyna Stańczak- Wiślicz

Contact

Katarzyna Stańczak- Wiślicz