14.06. until 15.06.2018 in Kraków, Poland

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)".

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/6858

W ramach konferencji proponujemy wielopłaszczyznową i interdysycyplinarną refleksję nad kategorią postprawdy, zwracającą szczególną uwagę na:

- nowe wymiary dyskursu medialnego w epoce sfingowanych informacji (fake news);

- strategie konstruowania rzeczywistości w gatunkach hybrydycznych i nowych formatach medialnych;

- politykę (re)prezentacji świata społecznego w mediach i jej wpływ na rzeczywiste zachowania użytkowników social i mass - mediów;

- relację między polityką informacyjną a sztuką;

- manipulację w erze nowych mediów i mediów społecznościowych;

- etykę dziennikarską i współczesne praktyki konstruowania relacji medialnych;

- rolę sfingowanych informacji w życiu politycznym (komunikacji politycznej, zarządzaniu wizerunkiem, kreatywnym PR);

- cechy nowych mediów i ich rolę w kreowaniu postprawdy;

- rolę edukacji medialnej w rozwijaniu kompetencji informacyjnych i cyfrowych (w kontekście kształtowania społeczeństwa obywatelskiego);

- postprawdę rozumianą jako postetyczność (w stronę nowej „aksjologii" mediów);

- koncepcje paktu autobiograficznego i faktograficznego w świetle nowomedialnych praktyk tekstualnych, dziennikarskich i informacyjnych;

- postprawdę jako formę marylinizacji człowieka.

W ramach konferencji mile widziane są zarówno wystąpienia dotyczące przeglądu literatury i stanu badań na temat postprawdy, jak również analizy wybranych przypadków (case-studies) w odniesieniu do wybranych koncepcji i modeli teoretycznych. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do: medioznawców, kulturoznawców, politologów, dziennikarzy, socjologów i filozofów mediów, antropologów kultury, językoznawców, psychologów społecznych oraz psychologów polityki.

Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów i studentki kierunków związanych z ww. dyscyplinami.

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy od 12 lutego 2018 r. do 10 maja 2018 r. poprzez formularz elektroniczny:

https://goo.gl/forms/E4DJmCkNd3wzMwyi1

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. oraz 280 zł. (dla doktorantów i doktorantek). Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Osoby studiujące zwolnione są z opłaty konferencyjnej.

Informacje o przyjęciu referatów na konferencję oraz dotyczące trybu płatności zostaną przekazane najpóźniej do dnia 15 maja br.

Płatności należy dokonać przelewem (po przyjęciu referatu) do dnia 20 maja br. na konto:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,

BANK Pekao SA oddział w Krakowie

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

z dopiskiem: Postprawda + imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki

W razie rezygnacji z udziału w konferencji opłata nie podlega zwrotowi.

Dane do faktury należy podać w formularzu zgłoszeniowym.

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP, OBNM)

dr Agnieszka Walecka-Rynduch (UP, OBNM)

dr Magdalena Stoch (UP, OBNM)

dr Patrycja Włodek (UP)

Kontakt: mstoch@up.krakow.pl

Contact

Agnieszka Walecka-Rynduch