Monograph

Alicja Sielska (2017)

Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy

Publishing house CeDeWu
Place of publication Warszawa
Page references 176
Language Polish

ISBN: 978-83-7556-895-0

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy stała się, jako poważny problem społeczny, przedmiotem rozważań licznych dziedzin naukowych. W szczególności współczesne badania ogniskują się na analizie przyczyn wykluczenia zawodowego kobiet. Wśród najczęściej wymienianych powodów znajdziemy między innymi preferencje pracodawców czy chociażby utrzymywanie się stereotypu „Matki Polki", którego przejawem może być zaangażowanie się kobiet głównie w sferę obowiązków domowych. Lecz zazwyczaj w tego typu analizach nie uwzględnia się skutków wpływu regulacji i instrumentów państwowych na decyzje pracodawców dotyczących zatrudnienia kobiet. Stąd konieczność szerszego i bardziej zobiektywizowanego spojrzenia, które odpowie na pytanie o to, czy państwo chroni kobiety na rynku pracy, czy raczej im szkodzi? Udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na ten temat jest podstawową ambicją prezentowanej książki. To z kolei umożliwi nowe spojrzenie na zjawisko dyskryminacji instytucjonalnej i, na co można mieć nadzieję, przyczyni się do reform politycznych uwzględniających zawarte tu badania.

Przeprowadzona w książce analiza nie tylko zawiera pierwsze w języku polskim tak szerokie opracowanie dyskryminacyjnych teorii ekonomicznych, ale i uwzględnia porównanie aktualnej sytuacji zawodowej Polek na tle innych krajów europejskich. Dodatkowo rozważania zostały wzbogacone o wyniki pochodzące z własnych badań empirycznych, dotyczących problemu dyskryminacji kobiet na rynku pracy, które z jednej strony zostały przeprowadzone z blisko 300 kobietami, a z drugiej z 30 pracodawcami.