PNFN: Nabór wniosków w "uproszczonym konkursie"

Do 20 marca 2017r. można składać wnioski w ramach tzw. "uproszczonego konkursu", którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Budżet projektu nie może przekraczać 12 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

- projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach;

- dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania;

- wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie do 12 tys. euro, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.

Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w lipcu 2017 r. Realizacja projektów, które otrzymają dotację, będzie mogła rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji. Fundacja może przyznać w tym konkursie łącznie ok. 50 tys. euro.

Uproszczony konkurs odbywa się co najmniej dwa razy w roku. Wnioski o dofinansowanie projektów są przyjmowane z reguły w listopadzie i w kwietniu. Decyzje zostają zazwyczaj ogłaszane w marcu i w lipcu. Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech części: opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach), plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim), formularz podpisów.

Contact