Monograph

Marcin R. Szczepański (2014)

Konflikt przemysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w latach 1989–2005: podłoże, przebieg, znaczenie polityczne

Publishing house Wydawnictwo Adam Marszałek
Place of publication Toruń
Page references 648 s
Language Polish

ISBN: 9788377808443

W rozprawie autor ustala źródła niepowodzeń reformy kolei w Polsce i niezadowalającej skuteczności prób oparcia rozwiązania konfliktu o dialog społeczny. Praca ma również znaleźć odpowiedź na następujące pytania badawcze: Jakie były w trakcie konfliktu stosunki między jego aktorami? Jak kształtowały się relacje między poszczególnymi związkami w ramach strony pracobiorców? Jak i dlaczego się zmieniały? Jaką rolę odegrała w konflikcie administracja przedsiębiorstwa i władze polityczne? Które ze związków były najaktywniejsze i co o tym decydowało? Czym kierowały się związki w swych działaniach? Jak ewoluował interes strony pracobiorców i ich przedstawicieli?

(Ze wstępu)

Spis treści

Ważniejsze skróty
Wstęp
Podziękowania
Metodologia
Teoretyczne aspekty konfliktu przemysłowego w PKP i pojęć z nim związanych
Struktura zjawiska konfliktu Podstawowe zagadnienia z teorii konfliktu
Stosunki przemysłowe a konflikt przemysłowy
Charakterystyka zjawiska konfliktu przemysłowego i jego ewolucji w świetle poglądów wypracowanych przez piśmiennictwo naukowe
Formy przejawiania się konfliktu przemysłowego
Strony konfliktu przemysłowego, ich charakterystyka i specyfika uwarunkowań funkcjonowania
Podstawowe modele systemu stosunków przemysłowych
Metody rozwiązywania konfliktów przemysłowych
Charakter i specyfika negocjacji zbiorowych
Siła przetargowa stron w konflikcie przemysłowym
Dialog społeczny
Trójstronna Komisja ds Społeczno-Gospodarczych
Dialog sektorowy
Regulkacje prawne prowadzenia konfliktu przemysłowego
Uwarunkowania funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce od 1989 roku
Polskie Koleje Państwowe w okresie 1989-2004
Niekóre wyznaczniki warunków funkcjonowania pp PKP i Grupy PKP
Funkcjonowanie pp PKP i Grupy PKP w świetle wyników
działalności Najwyższej Izby Kontroli
Podsumowanie Opinie na temat restrukturyzacji polskich
kolei w piśmiennictwie naukowym
Konflikt w latach 1989-1995
Przebieg akcji strajkowej PKP w sierpniu 1989 roku
Reperkusje strajku łódzkiego
Strajk słupski
Bilans strajku
Analiza politycznych uwarunkowań upadku strajku
Społeczny i medialny odbiór strajku
Reperkusje strajku i realizacja postulatów
Strajk maszynistów we wrześniu 1990roku
Porozumienie płacowe i związany z nim konflikt
Strajk głodowy maszynistów na Dworcu Centralnym w Warszawie we wrześniu 1991 roku
Skutki i kontekst strajku
Spór "mediacyjny" w 1992 roku
Spór w sprawie świadczeń przejazdowych
Polityczny protest ZZMK w sierpniu 1992 roku
Protest "Solidarności" na Śląsku w grudniu 1992 roku i związane z nim animozje międzyzwiązkowe
Postawa ZZMK w związku ze strajkiem
Spory i strajki w 1993 roku
Spory i strajki w 1994roku
Polityczne uwarunkowania protestów
Inne lokalne spory na kolei w 1994 roku
Strajk "Solidarności" w maju 1995 roku
Polityczny kontekst strajku
Strajk w śląskim Okręgu Kolei Państwowych jesienią 1995 roku
Przyczyny i reperkusje strajku
Podsumowanie
Konflikt wokół koncepcji reformy
Spory wokół działań reformatorskich w okresie rządów koalicji SLD-PSL
Konflikt w okresie sprawowania urzędu ministra przez
Eugeniusza Morawskiego
Strajk maszynistów w PKP w czerwcu 1998 roku
Przebieg strajku
Negocjacje
Polityczny kontekst strajku
Skutki strajku
Konflikt związków zawodowych z ministrem Morawskim w związku z próbą wydzielenia infrastruktury z przedsiębiorstwa PKP
Efekty dialogu społecznego
Pakt Gwarancji Pracowniczych
Najistotniejsze postanowienia Paktu
Porozumienie w sprawie wzajemnych zobowiązań partnerów społecznych w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
Dialog i spory wokół zainicjowania i kształtu zmian reformatorskich, osłon socjalnych okresu przekształceń oraz ich reperkusje na różnych płaszczyznach
Reakcje największych związków na rządową koncepcję reformy
Powstanie Forum Obrony Narodowego Transportu Kolejowego
Dalszy przebieg restrukturyzacji
Porozumienie społeczne w PKP z 2000 roku
Zapaść PKP i związane z nią działania podmiotów konfliktu Ich implikacje i kontekst polityczny
Stanowiska związków zawodowych i strony rządowej w negocjacjach w kwestii reformy kolei
Wypracowane warunki porozumienia
Wybuch i przebieg strajku w PKP w czerwcu 2000 roku
Ocena strajku - analiza jego przyczyn i motywacji działania uczestników
Spór w kwestii realizacji restrukturyzacji zatrudnienia
Podsumowanie
Konflikt wokół klęski reformy
Zmiany porozumień zawartych w ramach dialogu
społecznego
Spór o kształt polskich kolei po wprowadzeniu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP z 2000 roku
Podsumowanie
Efekty reformy oraz postawy i poglądy aktorów konfliktu
przemysłowego w PKP w świetle badań socjologicznych
Badania SGH przeprowadzone w latach 2001-2002
Badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
Badania SGH przeprowadzone w latach 2004-2005
Ocena działań aktorów wewnętrznych konfliktu
Ocena działań aktorów zewnętrznych konfliktu
Orientacja ekonomiczna pracowników i liderów związkowych PKP
Podsumowanie
Wnioski
Wykaz cytowanej literatury i źródeł
Spisy:
Spis map
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

  • Konflikt przemysłowy w Polskich Kolejach Państwowych w latach 1989–2005: podłoże, przebieg, znaczenie polityczne

    Reviewed by M.A. Peter Wegenschimmel