Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS) / Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

  • Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung / Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
  • Frankfurt (Oder), Germany
Disciplines:
Cultural Studies, Economics, History, Jurisprudence, Literary Sciences, Political Sciences, Social Sciences
Contact:
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS) / Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)
Logenstr. 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Germany
Phone: +49-(0)335-6640595
http://www.dpws.de/

Die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung wurde ins Leben gerufen, um die Wissenschaft und die Völkerverständigung zu fördern, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Wissenschaftlern aus Deutschland und Polen stärkt. Die Stiftung unterstützt innovative Projekte in beiden Ländern und entwickelt neue Modelle der Zusammenarbeit. Der wissenschaftliche Austausch, die Netzwerkbildung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses haben für die Stiftung besonderen Wert. Sie fördert Vorhaben im Bereich der Geistes-, Kultur-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Empfänger der Förderung sind Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und sonstige wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland und in Polen, jeweils in Verbindung mit entsprechenden Einrichtungen im Partnerland (Deutschland bzw. Polen).

Für die DPWS sind in erster Linie deutsch-polnische Themen und Bezüge von Interesse. Aspekte, die andere Länder bzw. Kulturen betreffen, können aber Teil von geförderten Projekten sein. Insbesondere der europäische Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen ist häufig ein sinnvoller inhaltlicher Bestandteil.

Die Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung hat seit Beginn ihrer Tätigkeit über 80 deutsch-polnische Wissenschaftsprojekte mit insgesamt über 3 Millionen Euro gefördert.

Weitere Informationen unter www.dpws.de bzw. www.pnfn.pl .

---

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki została powołana do życia, by popierać naukę i porozumienie między narodami poprzez wzmacnianie współpracy między studentami, naukowcami i badaczami z Polski i Niemiec. Fundacja wspomaga innowacyjne projekty w obu krajach oraz rozwija nowe modele współpracy. Wymiana naukowa, tworzenie sieci i wspieranie młodej kadry naukowej mają dla Fundacji szczególną wartość. Przyznaje ona dotacje na przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Adresatami dofinansowania są szkoły wyższe, pozauniwersyteckie instytuty badawcze i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech, w danym wypadku wraz z adekwatnymi instytucjami w kraju partnerskim (Polska bądź Niemcy).

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków i zagadnień polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki od początku swej działalności wsparła ponad 80 polsko-niemieckich projektów naukowych środkami finansowymi opiewającymi na ponad 3 miliony euro.

Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach www.pnfn.pl lub www.dpws.de.

11 references: