Article in edited volume

Marcin Jamroży (2015)

Motywy podatkowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców

Publisher Janusz Ostaszewski
Publishing house SGH
Place of publication Warszawa
Series O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego
Language Polish

ISBN: 978-83-7378-975-3

Żyjemy w dość niespokojnych czasach o dużej dynamice zdarzeń ekonomicznych. Ciągle zastanawiamy się, czy ostatni kryzys gospodarczy już minął, czy też nadal trwa. Obserwując rozwój finansów, zwłaszcza rynków finansowych, widzimy jak bardzo świat wirtualny ucieka od świata rzeczywistego. Powstaje wyobrażenie, że te dwa światy, wzajemnie się przeplatające, tworzą odrębne, samoistne byty. Te same dochody i zasoby materialne stanowią zabezpieczenie dla coraz większej liczby aktywów finansowych. Zadajemy sobie pytanie - dokąd doprowadzi postępująca finansjalizacja naszego życia i jakie negatywne skutki wywoła? Niedoskonałość i nieskuteczność w budowaniu mostów łączących świat wirtualny ze światem rzeczywistym jest groźna i może spowodować wybuch kolejnego kryzysu, którego zasięgu i konsekwencji nie znamy. Dlatego też interesująca dla organizatorów konferencji wydała się problematyka analizy obowiązującego w Polsce systemu finansowego i udzielenie odpowiedzi na pytanie - w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany i jakie nowe rozwiązania powinny być wprowadzone w celu porządkowania obowiązujących zasad i narzędzi finansowych? Problematyka jest bardzo szeroka, dlatego, mając na uwadze konieczność usystematyzowania dysput naukowych, proponujemy pięć następujących paneli dyskusyjnych:

Panel I. Sektor bankowy - działania naprawcze i regulacyjne.
Panel II. W kierunku pożądanych zmian w analizie finansowej, zarządzaniu finansami i innowacyjności przedsiębiorstw.
Panel III. Rozwój nauki o finansach i praktyczne aspekty funkcjonowania rynków finansowych.
Panel IV. Dyscyplina fiskalna a stabilność finansowa.
Panel V. Kierunki zmian w zakresie opodatkowania przedsiębiorstwa.