Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków - edycja XXVI

Nagroda im. Jana i Wojciecha Wawrzynków – ogłoszenie

Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków ogłasza XXVI edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2016 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska.

Prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów (zał. Oświadczenie dostępne na stronie Warunki uczestnictwa). Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2016 roku. Prosimy o dostarczanie ich lub nadesłanie pocztą w formie wydruku na adres Instytutu (45–081 Opole ul. Piastowska 17) z dopiskiem na kopercie: Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Wniosek powinien zawierać wydrukowany egzemplarz rekomendowanej pracy magisterskiej oraz wersję elektroniczną pracy w formacie PDF lub Word na płycie CD w jednym pliku. Prace w formie elektronicznej (PDF lub Word) można przesłać na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.com.

Do egzemplarza rekomendowanej pracy magisterskiej należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, datę i miejsce jego urodzenia, dokładny adres zamieszkania, miejsce pracy oraz informacje kontaktowe (telefon; e-mail).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej ze zgłoszonych w danym roku prac magisterskich, której autor otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 3,5 tysięca złotych.

W imieniu Kapituły Nagrody
Mgr Leokadia Drożdż
Sekretarz Kapituły

Contact

Leokadia Drożdż