Journal

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (since 2000)

Studia z Prawa Wyznaniowego

Publisher Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Frequency yearly
Language Polish

ISSN: 2081-8882

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2007 roku uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 7 pkt.