28.09.2015 in Wiedeń, Austria

„Słowa są kruche…” Wieczór poświęcony twórczości ks. prof. Bonifacego Miązka

Link to this post: https://www.pol-int.org/en/node/3061

Bonifacy Miązek urodził się w dniu 27 marca 1935 r. we wsi Kolonia Szczerbacka koło Końskich, w dawnym województwie radomskim (dziś – mazowieckie). Maturę zdał w roku 1954 w Liceum Pedagogicznym w Końskich, następnie zaś podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1959 roku i przepracował sześć lat jako wikary i nauczyciel religii w diecezji sandomierskiej. W roku 1965, ze względu na kontakty z paryską „Kulturą" oraz kolportaż pisma wśród znajomych, ksiądz Miązek stał się obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa. Aby uniknąć aresztowania wyjechał wraz z grupą księży na wycieczkę do Rzymu, odłączył się jednakże w Wiedniu, gdzie poprosił o azyl polityczny. Odtąd Wiedeń stał się jego drugim domem.

Jako poeta ks. Miązek zadebiutował lat w roku 1964 na łamach katolickiego czasopisma społeczno-kulturalnego „Więzi". Po osiedleniu się w Wiedniu w roku 1965, przez długi czas był właściwie niezauważany przez krajową krytykę, co po części wiązało się również z politycznymi powodami jego wyjazdu i pozostania na obczyźnie. Swe istnienie zaznaczył on jednakże już w roku 1967, drukując w Instytucie Literackim w Paryżu pierwszy tomik swych wierszy – Ziemia otwarta, a jeszcze dobitniej w roku 1971, wydając w swym wyborze i opracowaniu wiersze pisane przez księży w antologii Słowa na pustyni. Kolejny tomik – Wiersze, opublikował również za granicą, w Londynie, lecz w końcu w roku 1992 nastąpił wreszcie – dosłownie i w przenośni – „powrót do domu", jako że taki właśnie tytuł nosił kolejny tom wierszy, wydany po raz pierwszy w Polsce.

Prof. dr hab. Alois Woldan

Studiował teologię, slawistykę i komparastykę na Uniwersytecie w Innsbrucku. Od roku 2005 profesor literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Koordynator międzynarodowego programu badawczego: „Galizien und sein multikulturelles Erbe". Zainteresowania badawcze: literatura polska, literackie powiązania polskiej, ukraińskiej i niemieckiej literatury w Galicji, komparastyka słowiańska.

Dr Jacek Scholz

Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz filologię germańską na Uniwersytecie Marie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta BMWF na Uniwersytecie Wiedeńskim (1994-1997). W latach 1998-2011 adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej na KUL. Niezależny tłumacz ustny i pisemny.

Mgr Joanna Ziemska

Studiowała translatorykę, slawistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie wykładowca w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego, prezes Klubu Profesorów przy PAN Stacji Naukowej w Wiedniu. Prowadzi badania naukowe m.in. w dziedzinie aspektów interkulturowych w tłumaczeniu ustnym i pisemnym. Zajmuje się przekładem poezji refleksyjnej.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: talik@viennapan.org

Contact

Malwina Talik
Boerhaavegasse 25, 1030 Wien