Monograph

Jan Fazlagić (2013)

Aktywa intelektualne niepublicznych szkoł wyższych w Polsce

Publishing house Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Place of publication Warszawa
Page references 256
Language Polish

ISBN: 978-83-87444-64-8

Wyższe szkoły niepubliczne w Polsce są uznawane za jeden z filarów polskiego cudu edukacyjnego ostatnich 20 lat. Dzięki ich istnieniu rzesze polskich maturzystów miały ułatwiony dostęp do edukacji na poziomie wyższym. W powszechnej opinii istnienie tych szkół przyniosło wiele pożytku rozwojowi społeczeństwa wiedzy, nie tylko ilościowo zwiększyły dostępność studiów wyższych, lecz także geograficznie.

( )Według powszechnie panującej opinii, system szkolnictwa wyższego funkcjonuje niewłaściwie. Istnieje deficyt wiedzy pochodzącej z badań empirycznych na temat funkcjonowania tego systemu. Znanych jest natomiast wiele raportów będących dziełem ekspertów i think-tanków. Reforma szkolnictwa wyższego powinna być oparta na dowodach naukowych (evidence-based), a niniejszy projekt będzie wartościowym wkładem w bazę wiedzy o funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce.

(Ze strony wydawcy)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Introduction

Rozdział 1. Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i na świecie
1.1. Uwarunkowania prawne funkcjonowania szkó ł wyższych w Polsce
1.2. Szkolnictwo niepubliczne w systemie edukacji w Polsce
1.3. Szkolnictwo wyższe wobec wyzwań współczesnej gospodarki
1.4. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
1.5. Opinie ekspertów na temat kapitału intelektualnego szkół
wyższych
1.6. Szkolnictwo wyższe jako obiekt badań naukowych

Rozdział 2. Pojęcie i istota kapitału intelektualnego uczelni
2.1. Istota i defi nicje kapitału intelektualnego
2.2. Struktura kapitału intelektualnego
2.3. Problematyka pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego
2.4. Rankingi szkół wyższych a pomiar kapitału intelektualnego
2.5. Specyfi ka i wyzwania związane z pomiarem kapitału
intelektualnego szkoły wyższej
2.6. Struktura kapitału intelektualnego niepublicznej szkoły wyższej

Rozdział 3. Kapitał intelektualny szkoły wyższej i jego powiązania
z otoczeniem
3.1. Rynek pracy dla absolwentów
3.2. Raport z badania "Absolwenci - kapitał intelektualny szkół
wyższych"
3.3. Powiązania nauki z biznesem

Rozdział 4. Kapitał intelektualny szkół wyższych z perspektywy
przedstawicieli kierownictwa jednostek niepublicznych
4.1. Opis badania opinii przedstawicieli kierownictwa uczelni
4.2. Defi nicja i wartość kapitału intelektualnego w opinii
przedstawicieli kierownictwa uczelni
4.3. Dylematy strategiczne przy budowie kapitału intelektualnego
4.4. Źródła kapitału intelektualnego
4.5. Cechy kapitału ludzkiego (kadra)
4.6. Infrastruktura i kultura organizacyjna
4.7. Studenci

Rozdział 5. Kapitał intelektualny niepublicznych szkół wyższych
z perspektywy wykładowców
5.1. Opis badania opinii wykładowców niepublicznych szkół wyższych
5.2. Defi nicja i wartość kapitału intelektualnego w opinii wykładowców
5.3. Badania naukowe w szkołach niepublicznych
5.4. Źródła kapitału intelektualnego w opinii wykładowców
5.5. Infrastruktura i kultura organizacyjna
5.6. Studenci

Rozdział 6. Konstrukcja raportu o kapitale intelektualnym
niepublicznej szkoły wyższej
6.1 Zasady tworzenia raportów o kapitale intelektualnym
6.2. Wskaźniki pomiarowe w raporcie o kapitale intelektualnym
6.2.1. Wskaźniki pozyskiwane za pomocą ankiet
6.2.2. Wskaźniki pozyskiwane na podstawie wywiadów
z władzami uczelni
6.2.3. Struktura raportu o kapitale intelektualnym uczelni
niepublicznej
6.3. Raport o kapitale intelektualnym GSW Milenium: wyniki
pomiaru oraz doświadczenia zebrane w czasie jego realizacji

Rozdział 7. Zarządzanie kapitałem intelektualnym uczelni
niepublicznej
7.1. Podsumowanie i najważniejsze wnioski
7.2. Rekomendacje odnośnie usprawnienia funkcjonowania szkoły
wyższej dla MNiSW i władz szkół wyższych

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik 1. Ankieta adresowana do pracowników
GSW MILENIUM w Gnieźnie

Załącznik 2. Ankieta adresowana do studentów
GSW MILENIUM w Gnieźnie

  • Aktywa intelektualne niepublicznych szkół wyższych w Polsce

    Reviewed by Dr. Aleksander Kobylarek