Monograph

Joanna Beata Michlic (2015)

Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych

Publishing house Żydowski Instytut Historyczny
Place of publication Warszawa
Page references 392
Language Polish

ISBN: 978-83-61850-63-2

"Książka ta proponuje nowe odczytanie historii polskiego antysemityzmu. Analizuję w niej naturę i wpływ antyżydowskich uprzedzeń na współczesne społeczeństwo polskie i jego kulturę polityczną. W szczególności odtwarzam historię kształtowania się pojęcia Żyda jako „innego", wroga i zagrożenia, oraz rolę tej koncepcji w formowaniu i rozwijaniu nowoczesnej polskiej świadomości narodowej na podstawie zjawiska, które w literaturze przedmiotu określa się mianem wykluczającego etnonacjonalizmu.

Od końca XIX wieku i przez większą część wieku XX w polskiej kulturze politycznej i życiu społecznym wykluczający etnonacjonalizm dominował nad inkluzywnym nacjonalizmem obywatelskim. Na przestrzeni lat przybierał on różne zabarwienia i występował ze zmienną intensywnością. Dopiero w następstwie transformacji politycznej 1989 roku nacjonalizm obywatelski począł stopniowo zyskiwać przewagę. Wraz z utrwaleniem i rozpowszechnieniem ideologii nacjonalizmu obywatelskiego oraz standardów pluralizmu niektórzy polscy badacze zaczęli odkrywać i analizować historię oraz dziedzictwo antysemityzmu w Polsce oraz przejawy uprzedzeń wobec innych mniejszości narodowych, etnicznych i kulturowych. Niniejsza praca wpisuje się w ów nowy nurt krytycznego badania istoty uprzedzeń antyżydowskich, a ze względu na czas jej powstania jest jedną z pierwszych syntetycznych monografii, które zostały napisane przed pojawieniem się historycznej szkoły krytycznego badania antysemityzmu w kraju w obecnej formie."


[fragment Słowa Wstępnego autorki: http://www.jhi.pl/uploads/attachment/file/998/S_owo_wst_pne.pdf]

  • Obcy jako zagrożenie: Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych

    Reviewed by Marek Szajda